Tuesday, March 4, 2008

Sivananda Lahari - Text only - Tamil Version

On the occasion of Maha Sivarathri, I attach herewith 'Sivananda Lahari' (Text only) by Adi Sankaracharya. The meanings for this wonderful Bhakti treatise may be obtained from http://www.kanchiforum.org/forum/viewtopic.php?t=1863 and also from the book published by RK Mission, Mylapore (Translation by Swami Tapasyananda)
This has been rendered in full by M. Balamurali Krishna.||ஸ்ரீ:||
||ஸி1வாப்4யாம் நம:||
||ஸி1வானந்த3-லஹரீ||


கலாப்4யாம் சூடா3லங்க்ரு2த-ஸ1ஸி1 கலாப்4யாம் நிஜ தப:-
2லாப்4யாம் ப4க்தேஷு ப்ரகடித-ப2லாப்4யாம் ப4வது மே |
ஸி1வாப்4யாமஸ்தோக-த்ரிபு4வன-ஸி1வாப்4யாம் ஹ்ரு2தி3
புனர்ப4வாப்4யாமானந்த3-ஸ்பு2ரத3னுப4வாப்4யாம் நதிரியம் ||1||

3லந்தீ ஸ1ம்போ4 த்வச்சரித-ஸரித: கில்பி3ஷரஜோ
3லந்தீ தீ4குல்யா-ஸரணிஷு பதந்தீ விஜயதாம் |
தி31ந்தீ ஸம்ஸார-ப்4ரமண-பரிதாபோபஸ1மனம்
வஸந்தீ மச்சேதோ-ஹ்ரு23பு4வி ஸி1வானந்த3-லஹரீ ||2||

த்ரயீ-வேத்3யம் ஹ்ரு2த்3யம் த்ரி-புர-ஹரமாத்3யம் த்ரி-நயனம்
ஜடா-பா4ரோதா3ரம் சலது3ரக3-ஹாரம் ம்ரு234ரம் |
மஹா-தே3வம் தே3வம் மயி ஸத3ய-பா4வம் பஸு1பதிம்
சிதா3லம்ப3ம் ஸாம்ப3ம் ஸி1வமதி-விட3ம்ப3ம் ஹ்ரு2தி34ஜே ||3||

ஸஹஸ்ரம் வர்தந்தே ஜக3தி விபு3தா4: க்ஷுத்3ர-ப2லதா3
ந மன்யே ஸ்வப்னே வா தத3னுஸரணம் தத்க்ரு2த-ப2லம் |
ஹரி-ப்3ரஹ்மாதீ3னாமபி நிகட-பா4ஜாம்-அஸுலப4ம்
சிரம் யாசே ஸ1ம்போ4 ஸி1வ தவ பதா3ம்போ4ஜ-ப4ஜனம் ||4||

ஸ்ம்ரு2தௌ ஸா1ஸ்த்ரே வைத்3யே ஸ1குன-கவிதா-கா3ன-ப2ணிதௌ
புராணே மந்த்ரே வா ஸ்துதி-நடன-ஹாஸ்யேஷ்வசதுர:|
கத2ம் ராக்3ஞாம் ப்ரீதிர்ப4வதி மயி கோऽஹம் பஸு1பதே
பஸு1ம் மாம் ஸர்வக்3ஞ ப்ரதி2த-க்ரு2பயா பாலய விபோ4 ||5||

4டோ வா ம்ரு2த்பிண்டோ3ऽப்யணுரபி ச தூ4மோऽக்3னிரசல:
படோ வா தந்துர்வா பரிஹரதி கிம் கோ4ர-ஸ1மனம் |
வ்ரு2தா2 கண்ட2-க்ஷோப4ம் வஹஸி தரஸா தர்க-வசஸா
பதா3ம்போ4ஜம் ஸ1ம்போ4ர்ப4ஜ பரம-ஸௌக்2யம் வ்ரஜ ஸுதீ4: ||6||

மனஸ்தே பாதா3ப்3ஜே நிவஸது வச: ஸ்தோத்ர-ப2ணிதௌ
கரௌ சாப்4யர்சாயாம் ஸ்1ருதிரபி கதா2கர்ணன-விதௌ4 |
தவ த்4யானே பு3த்3தி4ர் நயன-யுக3லம் மூர்தி-விப4வே
பர-க்3ரந்தா2ன் கைர்வா பரமஸி1வ ஜானே பரமத: ||7||

யதா2 பு3த்3தி4ஸ்1ஸு1க்தௌ ரஜதமிதி காசாஸ்1மனி மணி:
ஜலே பைஷ்டே க்ஷீரம் ப4வதி ம்ரு23-த்ரு2ஷ்ணாஸு ஸலிலம் |
ததா2 தே3வ-ப்4ராந்த்யா ப4ஜதி ப4வத3ன்யம் ஜட3 ஜனோ
மஹா-தே3வேஸ1ம் த்வாம் மனஸி ச ந மத்வா பஸு1பதே ||8||

3பீ4ரே காஸாரே விஸ1தி விஜனே கோ4ர-விபினே
விஸா1லே ஸை1லே ச ப்4ரமதி குஸுமார்த2ம் ஜட3-மதி: |
ஸமர்ப்யைகம் சேதஸ்ஸரஸிஜம் உமா-நாத24வதே
ஸுகே2னாவஸ்தா2தும் ஜன இஹ ந ஜானாதி கிமஹோ || 9 ||

நரத்வம் தே3வத்வம் நக3-வன-ம்ரு23த்வம் மஸ1கதா
பஸு1த்வம் கீடத்வம் ப4வது விஹக3த்வாதி3-ஜனனம் |
ஸதா3 த்வத்பாதா3ப்3ஜ-ஸ்மரண-பரமானந்த3-லஹரீ
விஹாராஸக்தம் சேத்3 ஹ்ரு23யமிஹ கிம் தேன வபுஷா ||10||

வடுர்வா கே3ஹீ வா யதிரபி ஜடீ வா ததி3தரோ
நரோ வா ய: கஸ்1சித்3-ப4வது ப4வ கிம் தேன ப4வதி |
யதீ3யம் ஹ்ரு2த்பத்3மம் யதி34வத3தீ4னம் பஸு1-பதே
ததீ3யஸ்த்வம் ஸ1ம்போ44வஸி ப4வ பா4ரம் ச வஹஸி ||11||

கு3ஹாயாம் கே3ஹே வா ப3ஹிரபி வனே வாऽத்3ரி-ஸி12ரே
ஜலே வா வஹ்னௌ வா வஸது வஸதே: கிம் வத32லம் |
ஸதா3 யஸ்யைவாந்த:கரணமபி ஸ1ம்போ4 தவ பதே3
ஸ்தி2தம் சேத்3 யோகோ3ऽஸௌ ஸ ச பரம-யோகீ3 ஸ ச ஸுகீ2 ||12||

அஸாரே ஸம்ஸாரே நிஜ-ப4ஜன-தூ3ரே ஜட3தி4யா
ப்4ரமந்தம் மாமந்த4ம் பரம-க்ரு2பயா பாதுமுசிதம் |
மத3ன்ய: கோ தீ3னஸ்தவ க்ரு2பண ரக்ஷாதி-நிபுண:-
த்வத3ன்ய: கோ வா மே த்ரி-ஜக3தி ஸ1ரண்ய: பஸு1-பதே ||13||

ப்ரபு4ஸ்த்வம் தீ3னானாம் க2லு பரம-ப3ந்து4: பஸு1-பதே
ப்ரமுக்2யோऽஹம் தேஷாமபி கிமுத ப3ந்து4த்வமனயோ: |
த்வயைவ க்ஷந்தவ்யா: ஸி1வ மத3பராதா4ஸ்1ச ஸகலா:
ப்ரயத்னாத்கர்தவ்யம் மத3வனமியம் ப3ந்து4-ஸரணி: ||14||

உபேக்ஷா நோ சேத் கிம் ந ஹரஸி ப4வத்3த்4யான-விமுகா2ம்
து3ராஸா1-பூ4யிஷ்டா2ம் விதி4-லிபிமஸ1க்தோ யதி34வான் |
ஸி1ரஸ்தத்3வைதா4த்ரம் ந நக2லு ஸுவ்ரு2த்தம் பஸு1-பதே
கத2ம் வா நிர்யத்னம் கர-நக2-முகே2னைவ லுலிதம் ||15||

விரிஞ்சிர்தீ3ர்கா4யுர்ப4வது ப4வதா தத்பர-ஸி1ரஸ்1சதுஷ்கம்
ஸம்ரக்ஷ்யம் ஸ க2லு பு4வி தை3ன்யம் லிகி2தவான் |
விசார: கோ வா மாம் விஸ13-க்ரு2பயா பாதி ஸி1வ தே
கடாக்ஷ-வ்யாபார: ஸ்வயமபி ச தீ3னாவன-பர: ||16||

2லாத்3வா புண்யானாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ4
ப்ரஸன்னேऽபி ஸ்வாமின் ப4வத3மல-பாதா3ப்3ஜ-யுக3லம் |
கத2ம் பஸ்1யேயம் மாம் ஸ்த23யதி நம:-ஸம்ப்4ரம-ஜுஷாம்
நிலிம்பானாம் ஸ்1ரேணிர்நிஜ-கனக-மாணிக்ய-மகுடை: ||17||

த்வமேகோ லோகானாம் பரம-ப2லதோ3 தி3வ்ய-பத3வீம்
வஹந்தஸ்த்வன்மூலாம் புனரபி ப4ஜந்தே ஹரி-முகா2: |
கியத்3வா தா3க்ஷிண்யம் தவ ஸி1வ மதா3ஸா1 ச கியதீ
கதா3 வா மத்3ரக்ஷாம் வஹஸி கருணா-பூரித-த்3ரு2ஸா1 ||18||

து3ராஸா1-பூ4யிஷ்டே2 து3ரதி4ப-க்3ரு2ஹ-த்3வார-க4டகே
து3ரந்தே ஸம்ஸாரே து3ரித-நிலயே து3:க2 ஜனகே |
மதா3யாஸம் கிம் ந வ்யபனயஸி கஸ்யோபக்ரு2தயே
வதே3யம் ப்ரீதிஸ்1சேத் தவ ஸி1வ க்ரு2தார்தா2: க2லு வயம் ||19||

ஸதா3 மோஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீனாம் குச-கி3ரௌ
நடத்யாஸா1-ஸா1கா2ஸ்வடதி ஜ2டிதி ஸ்வைரமபி4த: |
கபாலின் பி4க்ஷோ மே ஹ்ரு23ய-கபிமத்யந்த-சபலம்
த்3ரு24ம் ப4க்த்யா ப3த்3த்4வா ஸி1வ ப4வத3தீ4னம் குரு விபோ4 ||20||

த்4ரு2தி-ஸ்தம்பா4தா4ரம் த்3ரு24-கு3ண நிப3த்3தா4ம் ஸக3மனாம்
விசித்ராம் பத்3மாட்4யாம் ப்ரதி-தி3வஸ-ஸன்மார்க3-க4டிதாம் |
ஸ்மராரே மச்சேத:-ஸ்பு2ட-பட-குடீம் ப்ராப்ய விஸ1தா3ம்
ஜய ஸ்வாமின் ஸ1க்த்யா ஸஹ ஸி1வ க3ணைஸ்ஸேவித விபோ4 ||21||

ப்ரலோபா4த்3யை: அர்தா2ஹரண பர-தந்த்ரோ த4னி-க்3ரு2ஹே
ப்ரவேஸோ1த்3யுக்தஸ்ஸன் ப்4ரமதி ப3ஹுதா4 தஸ்கர-பதே
இமம் சேதஸ்1சோரம் கத2மிஹ ஸஹே ஸ1ங்கர விபோ4
தவாதீ4னம் க்ரு2த்வா மயி நிரபராதே4 குரு க்ரு2பாம் ||22||

கரோமி த்வத்பூஜாம் ஸபதி3 ஸுக2தோ3 மே ப4வ விபோ4
விதி4த்வம் விஷ்ணுத்வம் தி31ஸி க2லு தஸ்யா: ப2லமிதி |
புனஸ்1ச த்வாம் த்3ரஷ்டும் தி3வி பு4வி வஹன் பக்ஷி-ம்ரு23தாம்-
அத்3ரு2ஷ்ட்வா தத்கே23ம் கத2மிஹ ஸஹே ஸ1ங்கர விபோ4 ||23||

கதா3 வா கைலாஸே கனக-மணி-ஸௌதே4 ஸஹ-க3ணை:-
வஸன் ஸ1ம்போ4ரக்3ரே ஸ்பு2ட-க4டித மூர்தா4ஞ்ஜலி-புட: |
விபோ4 ஸாம்ப3 ஸ்வாமின் பரமஸி1வ பாஹீதி நிக33ன்
விதா4த்ரு3ணாம் கல்பான் க்ஷணமிவ வினேஷ்யாமி ஸுக2த: ||24||

ஸ்தவைர்ப்3ரஹ்மாதீ3னாம் ஜய-ஜய-வசோபி4: நியமானாம்
3ணானாம் கேலீபி4: மத3கல-மஹோக்ஷஸ்ய ககுதி3 |
ஸ்தி2தம் நீல-க்3ரீவம் த்ரி-நயனம்-உமாஸ்1லிஷ்ட-வபுஷம்
கதா3 த்வாம் பஸ்1யேயம் கர-த்4ரு2த-ம்ரு23ம் க2ண்ட3-பரஸு1ம் ||25||

கதா3 வா த்வாம் த்3ரு2ஷ்ட்வா கி3ரிஸ1 தவ ப4வ்யாங்க்4ரி-யுக3லம்
க்3ரு2ஹீத்வா ஹஸ்தாப்4யாம் ஸி1ரஸி நயனே வக்ஷஸி வஹன் |
ஸமாஸ்1லிஷ்யாக்4ராய ஸ்பு2ட-ஜலஜ-க3ந்தா4ன் பரிமலான்-
அலப்4யாம் ப்3ரஹ்மாத்3யை: முத3மனுப4விஷ்யாமி ஹ்ரு23யே ||26||

கரஸ்தே2 ஹேமாத்3ரௌ கி3ரிஸ1 நிகடஸ்தே24ன-பதௌ
க்3ரு2ஹஸ்தே2 ஸ்வர்பூ4ஜாऽமர-ஸுரபி4-சிந்தாமணி-க3ணே |
ஸி1ரஸ்தே2 ஸீ1தாம்ஸௌ1 சரண-யுக3லஸ்தே2-அகி2ல ஸு1பே4
கமர்த2ம் தா3ஸ்யேऽஹம் ப4வது ப4வத3ர்த2ம் மம மன: ||27||

ஸாரூப்யம் தவ பூஜனே ஸி1வ மஹா-தே3வேதி ஸங்கீர்தனே
ஸாமீப்யம் ஸி1வ ப4க்தி-து4ர்ய-ஜனதா-ஸாங்க3த்ய-ஸம்பா4ஷணே |
ஸாலோக்யம் ச சராசராத்மக தனு-த்4யானே ப4வானீ-பதே
ஸாயுஜ்யம் மம ஸித்3தி4மத்ர ப4வதி ஸ்வாமின் க்ரு2தார்தோ2ஸ்ம்யஹம் ||28||

த்வத்பாதா3ம்பு3ஜமர்சயாமி பரமம் த்வாம் சிந்தயாம்யன்வஹம்
த்வாமீஸ1ம் ஸ1ரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாமேவ யாசே விபோ4 |
வீக்ஷாம் மே தி31 சாக்ஷுஷீம் ஸகருணாம் தி3வ்யைஸ்1சிரம் ப்ரார்தி2தாம்
1ம்போ4 லோக-கு3ரோ மதீ3ய-மனஸ: ஸௌக்2யோபதே31ம் குரு ||29||

வஸ்த்ரோத்3தூ4த விதௌ4 ஸஹஸ்ர-கரதா புஷ்பார்சனே விஷ்ணுதா
3ந்தே43ந்த4-வஹாத்மதாऽன்ன-பசனே ப3ஹிர்முகா2த்4யக்ஷதா |
பாத்ரே காஞ்சன-க3ர்ப4தாஸ்தி மயி சேத்3 பா3லேந்து3 சூடா3-மணே
ஸு1ஸ்1ரூஷாம் கரவாணி தே பஸு1-பதே ஸ்வாமின் த்ரி-லோகீ-கு3ரோ ||30||

நாலம் வா பரமோபகாரகமித3ம் த்வேகம் பஸூ1னாம் பதே
பஸ்1யன் குக்ஷி-க3தான் சராசர-க3ணான் பா3ஹ்ய-ஸ்தி2தான் ரக்ஷிதும் |
ஸர்வாமர்த்ய-பலாயனௌஷத4ம் அதி-ஜ்வாலா-கரம் பீ4-கரம்
நிக்ஷிப்தம் க3ரலம் க3லே ந க3லிதம் நோத்3கீ3ர்ணமேவ-த்வயா ||31||

ஜ்வாலோக்3ரஸ்ஸகலாமராதி-ப4யத3: க்ஷ்வேல: கத2ம் வா த்வயா
த்3ரு2ஷ்ட: கிம் ச கரே த்4ரு2த: கர-தலே கிம் பக்வ ஜம்பூ3-ப2லம் |
ஜிஹ்வாயாம் நிஹிதஸ்1ச ஸித்34-கு4டிகா வா கண்ட2-தே3ஸே1 ப்4ரு2த:
கிம் தே நீல-மணிர்விபூ4ஷணமயம் ஸ1ம்போ4 மஹாத்மன் வத3 ||32||

நாலம் வா ஸக்ரு2தே3வ தே3வ ப4வதஸ்ஸேவா நதிர்வா நுதி:
பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா2-ஸ்1ரவணமப்யாலோகனம் மாத்3ரு2ஸா1ம் |
ஸ்வாமின்னஸ்தி2ர-தே3வதானுஸரணாயாஸேன கிம் லப்4யதே
கா வா முக்திரித: குதோ ப4வதி சேத் கிம் ப்ரார்த2னீயம் ததா3 ||33||

கிம் ப்3ரூமஸ்தவ ஸாஹஸம் பஸு1-பதே கஸ்யாஸ்தி ஸ1ம்போ4
4வத்3தை4ர்யம் சேத்3ரு21மாத்மன: ஸ்தி2திரியம் சான்யை: கத2ம் லப்4யதே |
ப்4ரஸ்1யத்3தே3வ-க3ணம் த்ரஸன்முனி-க3ணம் நஸ்1யத்ப்ரபஞ்சம் லயம்
பஸ்1யன்-நிர்ப4ய ஏக ஏவ விஹரத்யானந்த3-ஸாந்த்3ரோ ப4வான் ||34||

யோக3-க்ஷேம-து4ரந்த4ரஸ்ய ஸகல:ஸ்1ரேய: ப்ரதோ3த்3யோகி3னோ
த்3ரு2ஷ்டாத்3ரு2ஷ்ட-மதோபதே31-க்ரு2தினோ பா3ஹ்யாந்தர-வ்யாபின: |
ஸர்வக்3ஞஸ்ய த3யா-கரஸ்ய ப4வத: கிம் வேதி3தவ்யம் மயா
1ம்போ4 த்வம் பரமாந்தரங்க3 இதி மே சித்தே ஸ்மராம்யன்வஹம் ||35||

4க்தோ ப4க்தி-கு3ணாவ்ரு2தே முத3ம்ரு2தா-பூர்ணே ப்ரஸன்னே மன:
கும்பே4 ஸாம்ப3 தவாங்க்4ரி-பல்லவ யுக3ம் ஸம்ஸ்தா2ப்ய ஸம்வித்ப2லம் |
ஸத்த்வம் மந்த்ரமுதீ3ரயன்-நிஜ ஸ1ரீராகா3ர ஸு1த்3தி4ம் வஹன்
புண்யாஹம் ப்ரகடீ கரோமி ருசிரம் கல்யாணமாபாத3யன் ||36||

ஆம்னாயாம்பு3தி4மாத3ரேண ஸுமனஸ்ஸங்கா4:-ஸமுத்3யன்மனோ
மந்தா2னம் த்3ரு244க்தி-ரஜ்ஜு-ஸஹிதம் க்ரு2த்வா மதி2த்வா தத: |
ஸோமம் கல்ப-தரும் ஸுபர்வ-ஸுரபி4ம் சிந்தா-மணிம் தீ4மதாம்
நித்யானந்த3-ஸுதா4ம் நிரந்தர-ரமா-ஸௌபா4க்3யமாதன்வதே ||37||

ப்ராக்புண்யாசல-மார்க3-த3ர்ஸி1த-ஸுதா4-மூர்தி: ப்ரஸன்னஸ்1ஸி1வ:
ஸோமஸ்ஸத்3-கு3ண-ஸேவிதோ ம்ரு23-த4ர: பூர்ணாஸ்தமோ மோசக: |
சேத: புஷ்கர லக்ஷிதோ ப4வதி சேதா3னந்த3-பாதோ2 நிதி4:
ப்ராக3ல்ப்4யேன விஜ்ரு2ம்ப4தே ஸுமனஸாம் வ்ரு2த்திஸ்ததா3 ஜாயதே ||38||

4ர்மோ மே சதுரங்க்4ரிக: ஸுசரித: பாபம் வினாஸ1ம் க3தம்
காம-க்ரோத4-மதா33யோ விக3லிதா: காலா: ஸுகா2விஷ்க்ரு2தா: |
ஞானானந்த3-மஹௌஷதி4: ஸுப2லிதா கைவல்ய நாதே2 ஸதா3
மான்யே மானஸ-புண்ட3ரீக-நக3ரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்தி2தே ||39||

தீ4-யந்த்ரேண வசோ-க4டேன கவிதா-குல்யோபகுல்யாக்ரமை:-
ஆனீதைஸ்1ச ஸதா3ஸி1வஸ்ய சரிதாம்போ4ராஸி1-தி3வ்யாம்ரு2தை: |
ஹ்ரு2த்கேதா3ர-யுதாஸ்1ச ப4க்தி-கலமா: ஸாப2ல்யமாதன்வதே
து3ர்பி4க்ஷான்மம ஸேவகஸ்ய ப43வன் விஸ்1வேஸ1 பீ4தி: குத: ||40||

பாபோத்பாத-விமோசனாய ருசிரைஸ்1வர்யாய ம்ரு2த்யும்-ஜய
ஸ்தோத்ர-த்4யான-நதி-ப்ரதி3க்ஷிண-ஸபர்யாலோகனாகர்ணனே |
ஜிஹ்வா-சித்த-ஸி1ரோங்க்4ரி-ஹஸ்த-நயன-ஸ்1ரோத்ரைரஹம் ப்ரார்தி2தோ
மாமாக்3ஞாபய தன்னிரூபய முஹுர்மாமேவ மா மேऽவச: ||41||

கா3ம்பீ4ர்யம் பரிகா2-பத3ம் க4ன-த்4ரு2தி: ப்ராகார உத்3யத்3கு3
ஸ்தோமஸ்1சாப்த ப3லம் க4னேந்த்3ரிய-சயோ த்3வாராணி தே3ஹே ஸ்தி2த: |
வித்3யா-வஸ்து-ஸம்ரு2த்3தி4ரித்யகி2ல-ஸாமக்3ரீ-ஸமேதே ஸதா3
து3ர்கா3தி-ப்ரிய-தே3வ மாமக-மனோ-து3ர்கே3 நிவாஸம் குரு ||42||

மா க3ச்ச2 த்வமிதஸ்ததோ கி3ரிஸ1 போ4 மய்யேவ வாஸம் குரு
ஸ்வாமின்னாதி3 கிராத மாமக-மன: காந்தார-ஸீமாந்தரே |
வர்தந்தே ப3ஹுஸோ1 ம்ரு2கா3 மத3-ஜுஷோ மாத்ஸர்ய-மோஹாத3ய:
தான் ஹத்வா ம்ரு23யா வினோத3 ருசிதா-லாப4ம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி ||43||

கர-லக்3ன ம்ரு23: கரீந்த்3ர-ப4ங்கோ3
4ன ஸா1ர்தூ3ல-விக2ண்ட3னோऽஸ்த-ஜந்து: |
கி3ரிஸோ1 விஸ1தா3க்ரு2திஸ்1ச சேத:
குஹரே பஞ்ச முகோ2ஸ்தி மே குதோ பீ4: ||44||

2ந்த3ஸ்1ஸா1கி2 ஸி1கா2ன்விதை: த்3விஜ-வரை: ஸம்ஸேவிதே ஸா1ஸ்1வதே
ஸௌக்2யாபாதி3னி கே23-பே4தி3னி ஸுதா4-ஸாரை: ப2லைர்தீ3பிதே |
சேத: பக்ஷி ஸி1கா2-மணே த்யஜ வ்ரு2தா2 ஸஞ்சாரம் அன்யைரலம்
நித்யம் ஸ1ங்கர-பாத3-பத்3ம-யுக3லீ-நீடே3 விஹாரம் குரு ||45||

ஆகீர்ணே நக2-ராஜி-காந்தி-விப4வைருத்3யத்-ஸுதா4-வைப4வை:
ஆதௌ4தேபி ச பத்3ம-ராக3-லலிதே ஹம்ஸ-வ்ரஜைராஸ்1ரிதே |
நித்யம் ப4க்தி-வதூ43ணைஸ்1ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா2-விஹாரம் குரு
ஸ்தி2த்வா மானஸ-ராஜ-ஹம்ஸ கி3ரிஜா நாதா2ங்க்4ரி-ஸௌதா4ந்தரே ||46||

1ம்பு4-த்4யான-வஸந்த-ஸங்கி3னி ஹ்ரு2தா3ராமே-அக4-ஜீர்ணச்ச2தா3:
ஸ்ரஸ்தா ப4க்தி லதாச்ச2டா விலஸிதா: புண்ய-ப்ரவால-ஸ்1ரிதா: |
தீ3ப்யந்தே கு3ண-கோரகா ஜப-வச: புஷ்பாணி ஸத்3வாஸனா
ஞானானந்த3-ஸுதா4-மரந்த3-லஹரீ ஸம்வித்ப2லாப்4யுன்னதி: ||47||

நித்யானந்த3-ரஸாலயம் ஸுர-முனி-ஸ்வாந்தாம்பு3ஜாதாஸ்1ரயம்
ஸ்வச்ச2ம் ஸத்3த்3விஜ-ஸேவிதம் கலுஷ-ஹ்ரு2த் ஸத்3வாஸனாவிஷ்க்ரு2தம் |
1ம்பு4-த்4யான-ஸரோவரம் வ்ரஜ மனோ-ஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்தி2ரம்
கிம் க்ஷுத்3ராஸ்1ரய-பல்வல-ப்4ரமண-ஸஞ்ஜாத-ஸ்1ரமம் ப்ராப்ஸ்யஸி ||48||

ஆனந்தா3ம்ரு2த-பூரிதா ஹர-பதா3ம்போ4ஜாலவாலோத்3யதா
ஸ்தை2ர்யோபக்4னமுபேத்ய ப4க்தி லதிகா ஸா1கோ2பஸா1கா2ன்விதா |
உச்சை2ர்மானஸ காயமான-படலீமாக்ரம்ய நிஷ்கல்மஷா
நித்யாபீ4ஷ்ட ப2ல-ப்ரதா34வது மே ஸத்கர்ம ஸம்வர்தி4தா ||49||

ஸந்த்4யாரம்ப4-விஜ்ரு2ம்பி4தம் ஸ்1ருதி-ஸி1ர ஸ்தா2னாந்தராதி4ஷ்டி2தம்
ஸப்ரேம ப்4ரமராபி4ராமமஸக்ரு2த் ஸத்3வாஸனா ஸோ1பி4தம் |
போ4கீ3ந்த்3ராப4ரணம் ஸமஸ்த ஸுமன:பூஜ்யம் கு3ணாவிஷ்க்ரு2தம்
ஸேவே ஸ்ரீகி3ரி மல்லிகார்ஜுன மஹா-லிங்க3ம் ஸி1வாலிங்கி3தம் ||50||

ப்4ரு2ங்கீ3ச்சா2-நடனோத்கட: கரி-மத3-க்3ராஹீ ஸ்பு2ரன்-
மாத4வாஹ்லாதோ3 நாத3-யுதோ மஹாஸித-வபு: பஞ்சேஷுணா சாத்3ரு2த: |
ஸத்பக்ஷஸ்ஸுமனோ-வனேஷு ஸ புன: ஸாக்ஷான்மதீ3யே மனோ
ராஜீவே ப்4ரமராதி4போ விஹரதாம் ஸ்ரீஸை1ல-வாஸீ விபு4: ||51||

காருண்யாம்ரு2த-வர்ஷிணம் க4ன-விபத்3-க்3ரீஷ்மச்சி2தா3-கர்மட2ம்
வித்3யா-ஸஸ்ய-ப2லோத3யாய ஸுமனஸ்ஸம்ஸேவ்யம் இச்சா2க்ரு2திம் |
ந்ரு2த்யத்34க்த-மயூரம் அத்3ரி-நிலயம் சஞ்சஜ்ஜடா மண்ட3லம்
1ம்போ4 வாஞ்ச2தி நீல-கந்த4ர ஸதா3 த்வாம் மே மனஸ்1சாதக: ||52||

ஆகாஸே1ன ஸி1கீ2 ஸமஸ்த ப2ணினாம் நேத்ரா கலாபீ
நதாऽனுக்3ராஹி ப்ரணவோபதே31 நினதை3: கேகீதி யோ கீ3யதே
ஸ்1யாமாம் ஸை1ல ஸமுத்34வாம் க4ன-ருசிம் த்3ரு2ஷ்ட்வா நடந்தம் முதா3
வேதா3ந்தோபவனே விஹார-ரஸிகம் தம் நீல-கண்ட2ம் ப4ஜே ||53||

ஸந்த்4யா க4ர்ம-தி3னாத்யயோ ஹரி-கராகா4த-ப்ரபூ4தானக-
த்4வானோ வாரித33ர்ஜிதம் தி3விஷதா3ம் த்3ரு2ஷ்டிச்ச2டா சஞ்சலா |
4க்தானாம் பரிதோஷ பா3ஷ்ப விததிர்வ்ரு2ஷ்டிர்மயூரீ ஸி1வா
யஸ்மின்னுஜ்ஜ்வல தாண்ட3வம் விஜயதே தம் நீல-கண்ட2ம் ப4ஜே ||54||

ஆத்3யாயாமித தேஜஸே ஸ்1ருதி பதை3ர்வேத்3யாய ஸாத்4யாய தே
வித்3யானந்த3-மயாத்மனே த்ரி-ஜக3தஸ்ஸம்ரக்ஷணோத்3யோகி3னே |
த்4யேயாயாகி2ல யோகி3பி4ஸ்ஸுர-க3ணைர்கே3யாய மாயாவினே
ஸம்யக் தாண்ட3வ ஸம்ப்4ரமாய ஜடினே ஸேயம் நதிஸ்11ம்ப4வே ||55||

நித்யாய த்ரிகு3ணாத்மனே புர-ஜிதே காத்யாயனீ ஸ்1ரேயஸே
ஸத்யாயாதி3 குடும்பி3னே முனி-மன: ப்ரத்யக்ஷ சின்மூர்தயே |
மாயா ஸ்ரு2ஷ்ட ஜக3த்த்ரயாய ஸகலாம்னாயாந்த ஸஞ்சாரிணே
ஸாயம் தாண்ட3வ ஸம்ப்4ரமாய ஜடினே ஸேயம் நதிஸ்11ம்ப4வே ||56||

நித்யம் ஸ்வோத3ர போஷணாய ஸகலானுத்3தி3ஸ்1ய வித்தாஸ1யா
வ்யர்த2ம் பர்யடனம் கரோமி ப4வதஸ்ஸேவாம் ந ஜானே விபோ4 |
மஜ்ஜன்மாந்தர புண்ய-பாக ப3லதஸ்த்வம் ஸ1ர்வ ஸர்வாந்தர:-
திஷ்ட2ஸ்யேவ ஹி தேன வா பஸு1-பதே தே ரக்ஷணீயோऽஸ்ம்யஹம் ||57||

ஏகோ வாரிஜ பா3ந்த4வ: க்ஷிதி-நபோ4 வ்யாப்தம் தமோ-மண்ட3லம்
பி4த்வா லோசன-கோ3சரோபி ப4வதி த்வம் கோடி-ஸூர்ய ப்ரப4: |
வேத்3ய: கிம் ந ப4வஸ்யஹோ க4ன-தரம் கீத்3ரு2ங்-ப4வேன்-மத்தமஸ்-
தத்ஸர்வம் வ்யபனீய மே பஸு1-பதே ஸாக்ஷாத் ப்ரஸன்னோ ப4வ ||58||

ஹம்ஸ: பத்3ம-வனம் ஸமிச்ச2தி யதா2 நீலாம்பு33ம் சாதக:
கோக: கோக-நத3 ப்ரியம் ப்ரதி-தி3னம் சந்த்3ரம் சகோரஸ்ததா2 |
சேதோ வாஞ்ச2தி மாமகம் பஸு1-பதே சின்மார்க3 ம்ரு2க்3யம் விபோ4
கௌ3ரீ நாத24வத்பதா3ப்3ஜ-யுக3லம் கைவல்ய ஸௌக்2ய-ப்ரத3ம் ||59||

ரோத4ஸ்தோயஹ்ரு2த: ஸ்1ரமேண பதி2கஸ்1சா2யாம் தரோர்வ்ரு2ஷ்டித:
பீ4த: ஸ்வஸ்த2 க்3ரு2ஹம் க்3ரு2ஹஸ்த2ம் அதிதி2ர்தீ3ன: ப்ரப4ம் தா4ர்மிகம் |
தீ3பம் ஸந்தமஸாகுலஸ்1ச ஸி1கி2னம் ஸீ1தாவ்ரு2தஸ்த்வம் ததா2
சேதஸ்ஸர்வ ப4யாபஹம் வ்ரஜ ஸுக2ம் ஸ1ம்போ4: பதா3ம்போ4ருஹம் ||60||

அங்கோலம் நிஜ பீ3ஜ ஸந்ததிரயஸ்காந்தோபலம் ஸூசிகா
ஸாத்4வீ நைஜ விபு4ம் லதா க்ஷிதி-ருஹம் ஸிந்து4ஸ்ஸரித்3 வல்லப4ம் |
ப்ராப்னோதீஹ யதா2 ததா2 பஸு1-பதே: பாதா3ரவிந்த3-த்3வயம்
சேதோ-வ்ரு2த்திருபேத்ய திஷ்ட2தி ஸதா3 ஸா ப4க்திரித்யுச்யதே ||61||

ஆனந்தா3ஸ்1ருபி4ராதனோதி புலகம் நைர்மல்யதஸ்1சா23னம்
வாசா ஸ1ங்க2 முகே2 ஸ்தி2தைஸ்1ச ஜட2ரா-பூர்திம் சரித்ராம்ரு2தை: |
ருத்3ராக்ஷைர்ப4ஸிதேன தே3வ வபுஷோ ரக்ஷாம் ப4வத்3பா4வனா-
பர்யங்கே வினிவேஸ்1ய ப4க்தி ஜனனீ ப4க்தார்ப4கம் ரக்ஷதி ||62||

மார்கா3வர்தித பாது3கா பஸு1-பதேரங்க3ஸ்ய கூர்சாயதே
3ண்டூ3ஷாம்பு3 நிஷேசனம் புர-ரிபோர்தி3வ்யாபி4ஷேகாயதே
கிஞ்சித்34க்ஷித மாம்ஸ-ஸே1ஷ-கப3லம் நவ்யோபஹாராயதே
4க்தி: கிம் ந கரோத்யஹோ வன-சரோ ப4க்தாவதம்ஸாயதே ||63||

வக்ஷஸ்தாட3னமந்தகஸ்ய கடி2னாபஸ்மார ஸம்மர்த3னம்
பூ4ப்4ரு2த் பர்யடனம் நமத்ஸுர-ஸி1ர: கோடீர ஸங்க4ர்ஷணம் |
கர்மேத3ம் ம்ரு2து3லஸ்ய தாவக-பத3 த்3வந்த்3வஸ்ய கௌ3ரீ-பதே
மச்சேதோ மணி-பாது3கா விஹரணம் ஸ1ம்போ4 ஸதா3ங்கீ3-குரு ||64||

வக்ஷஸ்தாட3ன ஸ1ங்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ நிர்ஜரா:
கோடீரோஜ்ஜ்வல ரத்ன-தீ3ப-கலிகா நீராஜனம் குர்வதே |
த்3ரு2ஷ்ட்வா முக்தி-வதூ4ஸ்தனோதி நிப்4ரு2தாஸ்1லேஷம் ப4வானீ-பதே
யச்சேதஸ்தவ பாத3-பத்3ம-ப4ஜனம் தஸ்யேஹ கிம் து3ர்லப4ம் ||65||

க்ரீடா3ர்த2ம் ஸ்ரு2ஜஸி ப்ரபஞ்சமகி2லம் க்ரீடா3-ம்ரு2கா3ஸ்தே ஜனா:
யத்கர்மாசரிதம் மயா ச ப4வத: ப்ரீத்யை ப4வத்யேவ தத் |
1ம்போ4 ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஷ்டிதம் நிஸ்1சிதம்
தஸ்மான்மாமக ரக்ஷணம் பஸு1-பதே கர்தவ்யமேவ த்வயா ||66||

3ஹு-வித4 பரிதோஷ பா3ஷ்ப-பூர
ஸ்பு2ட புலகாங்கித சாரு-போ43 பூ4மிம் |
சிர-பத32ல-காங்க்ஷி ஸேவ்யமானாம்
பரம ஸதா3ஸி1வ பா4வனாம் ப்ரபத்3யே ||67||

அமித முத3ம்ரு2தம் முஹுர்து3ஹந்தீம்
விமல ப4வத்பத3-கோ3ஷ்ட2மாவஸந்தீம் |
ஸத3ய பஸு1-பதே ஸுபுண்ய பாகாம்
மம பரிபாலய ப4க்தி தே4னுமேகாம் ||68||

ஜட3தா பஸு1தா கலங்கிதா
குடில சரத்வம் ச நாஸ்தி மயி தே3வ |
அஸ்தி யதி3 ராஜ-மௌலே
4வதா34ரணஸ்ய நாஸ்மி கிம் பாத்ரம் ||69||

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதந்த்ர பு3த்3த்4யா
வரி-வஸிதும் ஸுலப4: ப்ரஸன்ன மூர்தி: |
அக3ணித ப2ல-தா3யக: ப்ரபு4ர்மே
ஜக33தி4கோ ஹ்ரு2தி3 ராஜ ஸே12ரோஸ்தி ||70||

ஆரூட44க்தி-கு3ண குஞ்சித பா4வ சாப
யுக்தைஸ்1ஸி1வ ஸ்மரண பா3ண-க3ணைரமோகை4: |
நிர்ஜித்ய கில்பி3ஷ-ரிபூன் விஜயீ
ஸுதீ4ந்த்3ரஸ்ஸானந்த3மாவஹதி ஸுஸ்தி2ர ராஜ-லக்ஷ்மீம் ||71||

த்4யானாஞ்ஜனேன ஸமவேக்ஷ்ய தம:ப்ரதே31ம்
பி4த்வா மஹா-ப3லிபி4ரீஸ்1வர-நாம மந்த்ரை: |
தி3வ்யாஸ்1ரிதம் பு4ஜக3-பூ4ஷணமுத்3வஹந்தி
யே பாத3 பத்3மமிஹ தே ஸி1வ தே க்ரு2தார்தா2: ||72||

பூ4-தா3ரதாமுத3வஹத்3 யத3பேக்ஷயா ஸ்ரீ-
பூ4-தா3ர ஏவ கிமதஸ்ஸுமதே லப4ஸ்வ |
கேதா3ரமாகலித முக்தி மஹௌஷதீ4னாம்
பாதா3ரவிந்த34ஜனம் பரமேஸ்1வரஸ்ய ||73||

ஆஸா1-பாஸ1-க்லேஸ1-து3ர்வாஸனாதி3-
பே4தோ3த்3யுக்தை: தி3வ்ய-க3ந்தை4ரமந்தை3: |
ஆஸா1-ஸா1டீகஸ்ய பாதா3ரவிந்த3ம்
சேத:பேடீம் வாஸிதாம் மே தனோது ||74||

கல்யாணினம் ஸரஸ-சித்ர-க3திம் ஸவேக3ம்
ஸர்வேங்கி3தக்3ஞமனக4ம் த்4ருவ லக்ஷணாட்4யம் |
சேதஸ்துரங்க3ம் அதி4ருஹ்ய சர ஸ்மராரே
நேதஸ்ஸமஸ்த ஜக3தாம் வ்ரு2ஷபா4தி4ரூட4 ||75||

4க்திர்மஹேஸ1 பத3-புஷ்கரமாவஸந்தீ
காத3ம்பி3னீவ குருதே பரிதோஷ-வர்ஷம் |
ஸம்பூரிதோ ப4வதி யஸ்ய மனஸ்தடாக:-
தஜ்ஜன்ம-ஸஸ்யமகி2லம் ஸப2லம் ச நான்யத் ||76||

பு3த்3தி4:ஸ்தி2ரா ப4விதுமீஸ்1வர பாத3-பத்3
ஸக்தா வதூ4ர்விரஹிணீவ ஸதா3 ஸ்மரந்தீ |
ஸத்3பா4வனா ஸ்மரண-த3ர்ஸ1ன-கீர்தனாதி3
ஸம்மோஹிதேவ ஸி1வ-மந்த்ர ஜபேன விந்தே ||77||

ஸது3பசார விதி4ஷ்வனுபோ3தி4தாம்
ஸவினயாம் ஸுஹ்ரு23ம் ஸது3பாஸ்1ரிதாம் |
மம ஸமுத்34ர பு3த்3தி4மிமாம் ப்ரபோ4
வர-கு3ணேன நவோட4 வதூ4மிவ ||78||

நித்யம் யோகி3 மனஸ்ஸரோஜ-த3ல ஸஞ்சார க்ஷமஸ்த்வத்
க்ரமஸ்11ம்போ4 தேன கத2ம் கடோ2ர யமராட்3 வக்ஷ:கவாட-க்ஷதி: |
அத்யந்தம் ம்ரு2து3லம் த்வத3ங்க்4ரி யுக3லம் ஹா மே மனஸ்1சிந்தயதி-
ஏதல்லோசன கோ3சரம் குரு விபோ4 ஹஸ்தேன ஸம்வாஹயே ||79||

ஏஷ்யத்யேஷ ஜனிம் மனோऽஸ்ய கடி2னம் தஸ்மின்-நடானீதி
மத்3ரக்ஷாயை கி3ரி ஸீம்னி கோமல-பத3ன்யாஸ: புராப்4யாஸித: |
நோசேத்3 தி3வ்ய க்3ரு2ஹாந்தரேஷு ஸுமனஸ்தல்பேஷு வேத்3யாதி3ஷு
ப்ராயஸ்ஸத்ஸு ஸி1லா-தலேஷு நடனம் ஸ1ம்போ4 கிமர்த2ம் தவ ||80||

கஞ்சித்காலமுமா-மஹேஸ14வத: பாதா3ரவிந்தா3ர்சனை:
கஞ்சித்3த்4யான ஸமாதி4பி4ஸ்1ச நதிபி4: கஞ்சித் கதா2கர்ணனை: |
கஞ்சித் கஞ்சித3வேக்ஷணைஸ்1ச நுதிபி4: கஞ்சித்33ஸா1மீத்3ரு2ஸீ1ம்
ய:ப்ராப்னோதி முதா3 த்வத3ர்பித மனா ஜீவன் ஸ முக்த:க2லு ||81||

பா3ணத்வம் வ்ரு2ஷப4த்வம் அர்த4-வபுஷா பா4ர்யாத்வம் ஆர்யா-பதே
கோ4ணித்வம் ஸகி2தா ம்ரு23ங்க3 வஹதா சேத்யாதி3 ரூபம் த3தௌ4 |
த்வத்பாதே3 நயனார்பணம் ச க்ரு2தவான் த்வத்3தே3ஹ பா4கோ3 ஹரி:
பூஜ்யாத்பூஜ்ய-தரஸ்ஸ ஏவ ஹி ந சேத் கோ வா தத3ன்யோऽதி4க: ||82||

ஜனன-ம்ரு2தி-யுதானாம் ஸேவயா தே3வதானாம்
ந ப4வதி ஸுக2 லேஸ1ஸ்ஸம்ஸ1யோ நாஸ்தி தத்ர |
அஜனிமம்ரு2த ரூபம் ஸாம்ப3மீஸ1ம் ப4ஜந்தே
ய இஹ பரம ஸௌக்2யம் தே ஹி த4ன்யா லப4ந்தே ||83||

ஸி1வ தவ பரிசர்யா ஸன்னிதா4னாய கௌ3ர்யா
4வ மம கு3ண-து4ர்யாம் பு3த்3தி4-கன்யாம் ப்ரதா3ஸ்யே |
ஸகல பு4வன ப3ந்தோ4 ஸச்சிதா3னந்த3 ஸிந்தோ4
ஸத3ய ஹ்ரு23ய-கே3ஹே ஸர்வதா3 ஸம்வஸ த்வம் ||84||

ஜலதி4 மத2ன த3க்ஷோ நைவ பாதால பே4தீ3
ந ச வன ம்ரு23யாயாம் நைவ லுப்34: ப்ரவீண: |
அஸ1ன குஸும பூ4ஷா வஸ்த்ர முக்2யாம் ஸபர்யாம்
கத2ய கத2மஹம் தே கல்பயானீந்து3-மௌலே ||85||

பூஜா-த்3ரவ்ய ஸம்ரு2த்34யோ விரசிதா: பூஜாம் கத2ம் குர்மஹே
பக்ஷித்வம் ந ச வா கீடித்வமபி ந ப்ராப்தம் மயா து3ர்லப4ம் |
ஜானே மஸ்தகமங்க்4ரி-பல்லவமுமா ஜானே ந தேऽஹம் விபோ4
ந ஞாதம் ஹி பிதாமஹேன ஹரிணா தத்த்வேன தத்3ரூபிணா ||86||

அஸ1னம் க3ரலம் ப2ணீ கலாபோ
வஸனம் சர்ம ச வாஹனம் மஹோக்ஷ: |
மம தா3ஸ்யஸி கிம் கிமஸ்தி ஸ1ம்போ4
தவ பாதா3ம்பு3ஜ ப4க்திமேவ தே3ஹி ||87||

யதா3 க்ரு2தாம்போ4-நிதி4 ஸேது-ப3ந்த4ன:
கரஸ்த2 லாத4: க்ரு2த பர்வதாதி4ப: |
4வானி தே லங்கி4த பத்3ம-ஸம்ப4வ:
ததா3 ஸி1வார்சாஸ்தவ பா4வன-க்ஷம: ||88||

நதிபி4ர்நுதிபி4ஸ்த்வமீஸ1 பூஜா
விதி4பி4ர்த்4யான-ஸமாதி4பி4ர்ந துஷ்ட: |
4னுஷா முஸலேன சாஸ்1மபி4ர்வா
வத3 தே ப்ரீதி-கரம் ததா2 கரோமி ||89||

வசஸா சரிதம் வதா3மி
1ம்போ4ரஹம் உத்3யோக3 விதா4ஸு தேऽப்ரஸக்த: |
மனஸாக்ரு2திமீஸ்1வரஸ்ய ஸேவே
ஸி1ரஸா சைவ ஸதா3ஸி1வம் நமாமி ||90||

ஆத்3யாऽவித்3யா ஹ்ரு2த்33தா நிர்க3தாஸீத்-
வித்3யா ஹ்ரு2த்3யா ஹ்ரு2த்33தா த்வத்ப்ரஸாதா3த் |
ஸேவே நித்யம் ஸ்ரீ-கரம் த்வத்பதா3ப்3ஜம்
பா4வே முக்தேர்பா4ஜனம் ராஜ-மௌலே ||91||

தூ3ரீக்ரு2தானி து3ரிதானி து3ரக்ஷராணி
தௌ3ர்பா4க்3ய து3:க2 து3ரஹங்க்ரு2தி து3ர்வசாம்ஸி |
ஸாரம் த்வதீ3ய சரிதம் நிதராம் பிப3ந்தம்
கௌ3ரீஸ1 மாமிஹ ஸமுத்34ர ஸத்கடாக்ஷை: ||92||

ஸோம கலா-த4ர-மௌலௌ
கோமல க4ன-கந்த4ரே மஹா-மஹஸி |
ஸ்வாமினி கி3ரிஜா நாதே2
மாமக ஹ்ரு23யம் நிரந்தரம் ரமதாம் ||93||

ஸா ரஸனா தே நயனே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்ரு2தக்ரு2த்ய: |
யா யே யௌ யோ ப4ர்க3ம்
வத3தீக்ஷேதே ஸதா3ர்சத: ஸ்மரதி ||94||

அதி ம்ரு2து3லௌ மம
சரணாவதி கடி2னம் தே மனோ ப4வானீஸ1 |
இதி விசிகித்ஸாம் ஸந்த்யஜ
ஸி1வ கத2மாஸீத்3கி3ரௌ ததா2 ப்ரவேஸ1: ||95||

தை4யாங்குஸே1ன நிப்4ரு2தம்
ரப4ஸாதா3க்ரு2ஷ்ய ப4க்தி-ஸ்1ரு2ங்க2லயா |
புர-ஹர சரணாலானே
ஹ்ரு23ய மதே34ம் ப3தா4ன சித்3யந்த்ரை: ||96||

ப்ரசரத்யபி4த: ப்ரக3ல்ப4-வ்ரு2த்த்யா
மத3வானேஷ மன:-கரீ க3ரீயான் |
பரிக்3ரு2ஹ்ய நயேன ப4க்தி-ரஜ்ஜ்வா
பரம ஸ்தா2ணு-பத3ம் த்3ரு24ம் நயாமும் ||97||

ஸர்வாலங்கார-யுக்தாம் ஸரல-பத3-யுதாம் ஸாது4-வ்ரு2த்தாம் ஸுவர்ணாம்
ஸத்3பி4ஸ்ஸம்ஸ்தூயமானாம் ஸரஸ கு3ண-யுதாம் லக்ஷிதாம் லக்ஷணாட்4யாம் |
உத்3யத்3பூ4ஷா-விஸே1ஷாம் உபக3த-வினயாம் த்3யோதமானார்த2-ரேகா2ம்
கல்யாணீம் தே3வ கௌ3ரீ-ப்ரிய மம கவிதா-கன்யகாம் த்வம் க்3ரு2ஹாண ||98||

இத3ம் தே யுக்தம் வா பரம-ஸி1வ காருண்ய ஜலதே4
3தௌ திர்யக்3ரூபம் தவ பத3-ஸி1ரோ-த3ர்ஸ1ன-தி4யா |
ஹரி-ப்3ரஹ்மாணௌ தௌ தி3வி பு4வி சரந்தௌ ஸ்1ரம-யுதௌ
கத2ம் ஸ1ம்போ4 ஸ்வாமின் கத2ய மம வேத்3யோஸி புரத: ||99||

ஸ்தோத்ரேணாலம் அஹம் ப்ரவச்மி ந ம்ரு2ஷா தே3வா விரிஞ்சாத3ய:
ஸ்துத்யானாம் க3ணனா-ப்ரஸங்க3-ஸமயே த்வாமக்3ரக3ண்யம் விது3: |
மாஹாத்ம்யாக்3ர-விசாரண-ப்ரகரணே தா4னா-துஷஸ்தோமவத்
தூ4தாஸ்த்வாம் விது3ருத்தமோத்தம ப2லம் ஸ1ம்போ44வத்ஸேவகா: ||100||

இதி ஸ்ரீமத்பரம-ஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய-
ஸ்ரீமத் ஸ1ங்கராசார்ய விரசிதா ஸி1வானந்த3 லஹரீ ஸமாப்தா ||