Tuesday, March 4, 2008

Sivananda Lahari - Text only - Kannada Version

On the occasion of Maha Sivarathri, I attach herewith 'Sivananda Lahari' (Text only) by Adi Sankaracharya. The meanings for this wonderful Bhakti treatise may be obtained from http://www.kanchiforum.org/forum/viewtopic.php?t=1863 and also from the book published by RK Mission, Mylapore (Translation by Swami Tapasyananda)
This has been rendered in full by M. Balamurali Krishna.


ಶ್ರೀಃ
ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಶಿವಾನಂದ-ಲಹರೀಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಚೂಡಾಲಂಕೃತ-ಶಶಿ ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ನಿಜ ತಪಃ-
ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರಕಟಿತ-ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭವತು ಮೇ
ಶಿವಾಭ್ಯಾಮಸ್ತೋಕ-ತ್ರಿಭುವನ-ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಹೃದಿ
ಪುನರ್ಭವಾಭ್ಯಾಮಾನಂದ-ಸ್ಫುರದನುಭವಾಭ್ಯಾಂ ನತಿರಿಯಮ್ 1


ಗಲಂತೀ ಶಂಭೋ ತ್ವಚ್ಚರಿತ-ಸರಿತಃ ಕಿಲ್ಬಿಷರಜೋ
ದಲಂತೀ ಧೀಕುಲ್ಯಾ-ಸರಣಿಷು ಪತಂತೀ ವಿಜಯತಾಮ್
ದಿಶಂತೀ ಸಂಸಾರ-ಭ್ರಮಣ-ಪರಿತಾಪೋಪಶಮನಂ
ವಸಂತೀ ಮಚ್ಚೇತೋ-ಹೃದಭುವಿ ಶಿವಾನಂದ-ಲಹರೀ 2


ತ್ರಯೀ-ವೇದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ಪುರ-ಹರಮಾದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂ
ಜಟಾ-ಭಾರೋದಾರಂ ಚಲದುರಗ-ಹಾರಂ ಮೃಗ ಧರಮ್
ಮಹಾ-ದೇವಂ ದೇವಂ ಮಯಿ ಸದಯ-ಭಾವಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಚಿದಾಲಂಬಂ ಸಾಂಬಂ ಶಿವಮತಿ-ವಿಡಂಬಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ 3


ಸಹಸ್ರಂ ವರ್ತಂತೇ ಜಗತಿ ವಿಬುಧಾಃ ಕ್ಷುದ್ರ-ಫಲದಾ
ನ ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ವಾ ತದನುಸರಣಂ ತತ್ಕೃತ-ಫಲಮ್
ಹರಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮಪಿ ನಿಕಟ-ಭಾಜಾಂ-ಅಸುಲಭಂ
ಚಿರಂ ಯಾಚೇ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತವ ಪದಾಂಭೋಜ-ಭಜನಮ್ 4


ಸ್ಮೃತೌ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವೈದ್ಯೇ ಶಕುನ-ಕವಿತಾ-ಗಾನ-ಫಣಿತೌ
ಪುರಾಣೇ ಮಂತ್ರೇ ವಾ ಸ್ತುತಿ-ನಟನ-ಹಾಸ್ಯೇಷ್ವಚತುರಃ
ಕಥಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರೀತಿರ್ಭವತಿ ಮಯಿ ಕೋऽಹಂ ಪಶುಪತೇ
ಪಶುಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಥಿತ-ಕೃಪಯಾ ಪಾಲಯ ವಿಭೋ 5


ಘಟೋ ವಾ ಮೃತ್ಪಿಂಡೋऽಪ್ಯಣುರಪಿ ಚ ಧೂಮೋऽಗ್ನಿರಚಲಃ
ಪಟೋ ವಾ ತಂತುರ್ವಾ ಪರಿಹರತಿ ಕಿಂ ಘೋರ-ಶಮನಮ್
ವೃಥಾ ಕಂಠ-ಕ್ಷೋಭಂ ವಹಸಿ ತರಸಾ ತರ್ಕ-ವಚಸಾ
ಪದಾಂಭೋಜಂ ಶಂಭೋರ್ಭಜ ಪರಮ-ಸೌಖ್ಯಂ ವ್ರಜ ಸುಧೀಃ 6


ಮನಸ್ತೇ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ನಿವಸತು ವಚಃ ಸ್ತೋತ್ರ-ಫಣಿತೌ
ಕರೌ ಚಾಭ್ಯರ್ಚಾಯಾಂ ಶ್ರುತಿರಪಿ ಕಥಾಕರ್ಣನ-ವಿಧೌ
ತವ ಧ್ಯಾನೇ ಬುದ್ಧಿರ್ನಯನ-ಯುಗಲಂ ಮೂರ್ತಿ-ವಿಭವೇ
ಪರ-ಗ್ರಂಥಾನ್ ಕೈರ್ವಾ ಪರಮಶಿವ ಜಾನೇ ಪರಮತಃ 7


ಯಥಾ ಬುದ್ಧಿಶ್ಶುಕ್ತೌ ರಜತಮಿತಿ ಕಾಚಾಶ್ಮನಿ ಮಣಿಃ
ಜಲೇ ಪೈಷ್ಟೇ ಕ್ಷೀರಂ ಭವತಿ ಮೃಗ-ತೃಷ್ಣಾಸು ಸಲಿಲಮ್
ತಥಾ ದೇವ-ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಭಜತಿ ಭವದನ್ಯಂ ಜಡ ಜನೋ
ಮಹಾ-ದೇವೇಶಂ ತ್ವಾಂ ಮನಸಿ ಚ ನ ಮತ್ವಾ ಪಶುಪತೇ 8


ಗಭೀರೇ ಕಾಸಾರೇ ವಿಶತಿ ವಿಜನೇ ಘೋರ-ವಿಪಿನೇ
ವಿಶಾಲೇ ಶೈಲೇ ಚ ಭ್ರಮತಿ ಕುಸುಮಾರ್ಥಂ ಜಡ-ಮತಿಃ
ಸಮರ್ಪ್ಯೈಕಂ ಚೇತಸ್ಸರಸಿಜಂ ಉಮಾ-ನಾಥ ಭವತೇ
ಸುಖೇನಾವಸ್ಥಾತುಂ ಜನ ಇಹ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಿಮಹೋ 9


ನರತ್ವಂ ದೇವತ್ವಂ ನಗ-ವನ-ಮೃಗತ್ವಂ ಮಶಕತಾ
ಪಶುತ್ವಂ ಕೀಟತ್ವಂ ಭವತು ವಿಹಗತ್ವಾದಿ-ಜನನಮ್
ಸದಾ ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜ-ಸ್ಮರಣ-ಪರಮಾನಂದ-ಲಹರೀ
ವಿಹಾರಾಸಕ್ತಂ ಚೇದ್ ಹೃದಯಮಿಹ ಕಿಂ ತೇನ ವಪುಷಾ 10


ವಟುರ್ವಾ ಗೇಹೀ ವಾ ಯತಿರಪಿ ಜಟೀ ವಾ ತದಿತರೋ
ನರೋ ವಾ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್-ಭವತು ಭವ ಕಿಂ ತೇನ ಭವತಿ
ಯದೀಯಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಂ ಯದಿ ಭವದಧೀನಂ ಪಶು-ಪತೇ
ತದೀಯಸ್ತ್ವಂ ಶಂಭೋ ಭವಸಿ ಭವ ಭಾರಂ ಚ ವಹಸಿ 11


ಗುಹಾಯಾಂ ಗೇಹೇ ವಾ ಬಹಿರಪಿ ವನೇ ವಾऽದ್ರಿ-ಶಿಖರೇ
ಜಲೇ ವಾ ವಹ್ನೌ ವಾ ವಸತು ವಸತೇಃ ಕಿಂ ವದ ಫಲಮ್
ಸದಾ ಯಸ್ಯೈವಾಂತಃಕರಣಮಪಿ ಶಂಭೋ ತವ ಪದೇ
ಸ್ಥಿತಂ ಚೇದ್ ಯೋಗೋऽಸೌ ಸ ಚ ಪರಮ-ಯೋಗೀ ಸ ಚ ಸುಖೀ 12


ಅಸಾರೇ ಸಂಸಾರೇ ನಿಜ-ಭಜನ-ದೂರೇ ಜಡಧಿಯಾ
ಭ್ರಮಂತಂ ಮಾಮಂಧಂ ಪರಮ-ಕೃಪಯಾ ಪಾತುಮುಚಿತಮ್
ಮದನ್ಯಃ ಕೋ ದೀನಸ್ತವ ಕೃಪಣ ರಕ್ಷಾತಿ-ನಿಪುಣಃ-
ತ್ವದನ್ಯಃ ಕೋ ವಾ ಮೇ ತ್ರಿ-ಜಗತಿ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶು-ಪತೇ 13


ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಂ ದೀನಾನಾಂ ಖಲು ಪರಮ-ಬಂಧುಃ ಪಶು-ಪತೇ
ಪ್ರಮುಖ್ಯೋऽಹಂ ತೇಷಾಮಪಿ ಕಿಮುತ ಬಂಧುತ್ವಮನಯೋಃ
ತ್ವಯೈವ ಕ್ಷಂತವ್ಯಾಃ ಶಿವ ಮದಪರಾಧಾಶ್ಚ ಸಕಲಾಃ
ಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮದವನಮಿಯಂ ಬಂಧು-ಸರಣಿಃ 14


ಉಪೇಕ್ಷಾ ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂ ನ ಹರಸಿ ಭವದ್ಧ್ಯಾನ-ವಿಮುಖಾಂ
ದುರಾಶಾ-ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ವಿಧಿ-ಲಿಪಿಮಶಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವಾನ್
ಶಿರಸ್ತದ್ವೈಧಾತ್ರಂ ನ ನಖಲು ಸುವೃತ್ತಂ ಪಶು-ಪತೇ
ಕಥಂ ವಾ ನಿರ್ಯತ್ನಂ ಕರ-ನಖ-ಮುಖೇನೈವ ಲುಲಿತಮ್ 15


ವಿರಿಂಚಿರ್ದೀರ್ಘಾಯುರ್ಭವತು ಭವತಾ ತತ್ಪರ-ಶಿರಶ್ಚತುಷ್ಕಂ
ಸಂರಕ್ಷ್ಯಂ ಸ ಖಲು ಭುವಿ ದೈನ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್
ವಿಚಾರಃ ಕೋ ವಾ ಮಾಂ ವಿಶದ-ಕೃಪಯಾ ಪಾತಿ ಶಿವ ತೇ
ಕಟಾಕ್ಷ-ವ್ಯಾಪಾರಃ ಸ್ವಯಮಪಿ ಚ ದೀನಾವನ-ಪರಃ 16


ಫಲಾದ್ವಾ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಮಯಿ ಕರುಣಯಾ ವಾ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ
ಪ್ರಸನ್ನೇऽಪಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭವದಮಲ-ಪಾದಾಬ್ಜ-ಯುಗಲಮ್
ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಮಾಂ ಸ್ಥಗಯತಿ ನಮಃ-ಸಂಭ್ರಮ-ಜುಷಾಂ
ನಿಲಿಂಪಾನಾಂ ಶ್ರೇಣಿರ್ನಿಜ-ಕನಕ-ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಕುಟೈಃ 17


ತ್ವಮೇಕೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಪರಮ-ಫಲದೋ ದಿವ್ಯ-ಪದವೀಂ
ವಹಂತಸ್ತ್ವನ್ಮೂಲಾಂ ಪುನರಪಿ ಭಜಂತೇ ಹರಿ-ಮುಖಾಃ
ಕಿಯದ್ವಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ತವ ಶಿವ ಮದಾಶಾ ಚ ಕಿಯತೀ
ಕದಾ ವಾ ಮದ್ರಕ್ಷಾಂ ವಹಸಿ ಕರುಣಾ-ಪೂರಿತ-ದೃಶಾ 18


ದುರಾಶಾ-ಭೂಯಿಷ್ಠೇ ದುರಧಿಪ-ಗೃಹ-ದ್ವಾರ-ಘಟಕೇ
ದುರಂತೇ ಸಂಸಾರೇ ದುರಿತ-ನಿಲಯೇ ದುಃಖ ಜನಕೇ
ಮದಾಯಾಸಂ ಕಿಂ ನ ವ್ಯಪನಯಸಿ ಕಸ್ಯೋಪಕೃತಯೇ
ವದೇಯಂ ಪ್ರೀತಿಶ್ಚೇತ್ ತವ ಶಿವ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಖಲು ವಯಮ್ 19


ಸದಾ ಮೋಹಾಟವ್ಯಾಂ ಚರತಿ ಯುವತೀನಾಂ ಕುಚ-ಗಿರೌ
ನಟತ್ಯಾಶಾ-ಶಾಖಾಸ್ವಟತಿ ಝಟಿತಿ ಸ್ವೈರಮಭಿತಃ
ಕಪಾಲಿನ್ ಭಿಕ್ಷೋ ಮೇ ಹೃದಯ-ಕಪಿಮತ್ಯಂತ-ಚಪಲಂ
ದೃಢಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬದ್ಧ್ವಾ ಶಿವ ಭವದಧೀನಂ ಕುರು ವಿಭೋ 20


ಧೃತಿ-ಸ್ತಂಭಾಧಾರಂ ದೃಢ-ಗುಣ ನಿಬದ್ಧಾಂ ಸಗಮನಾಂ
ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಪದ್ಮಾಢ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ-ದಿವಸ-ಸನ್ಮಾರ್ಗ-ಘಟಿತಾಮ್
ಸ್ಮರಾರೇ ಮಚ್ಚೇತಃ-ಸ್ಫುಟ-ಪಟ-ಕುಟೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಶದಾಂ
ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಹ ಶಿವ ಗಣೈಸ್ಸೇವಿತ ವಿಭೋ 21


ಪ್ರಲೋಭಾದ್ಯೈಃ ಅರ್ಥಾಹರಣ ಪರ-ತಂತ್ರೋ ಧನಿ-ಗೃಹೇ
ಪ್ರವೇಶೋದ್ಯುಕ್ತಸ್ಸನ್ ಭ್ರಮತಿ ಬಹುಧಾ ತಸ್ಕರ-ಪತೇ
ಇಮಂ ಚೇತಶ್ಚೋರಂ ಕಥಮಿಹ ಸಹೇ ಶಂಕರ ವಿಭೋ
ತವಾಧೀನಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಯಿ ನಿರಪರಾಧೇ ಕುರು ಕೃಪಾಮ್ 22


ಕರೋಮಿ ತ್ವತ್ಪೂಜಾಂ ಸಪದಿ ಸುಖದೋ ಮೇ ಭವ ವಿಭೋ
ವಿಧಿತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮ್ ದಿಶಸಿ ಖಲು ತಸ್ಯಾಃ ಫಲಮಿತಿ
ಪುನಶ್ಚ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದಿವಿ ಭುವಿ ವಹನ್ ಪಕ್ಷಿ-ಮೃಗತಾಂ-
ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಖೇದಂ ಕಥಮಿಹ ಸಹೇ ಶಂಕರ ವಿಭೋ 23


ಕದಾ ವಾ ಕೈಲಾಸೇ ಕನಕ-ಮಣಿ-ಸೌಧೇ ಸಹ-ಗಣೈಃ-
ವಸನ್ ಶಂಭೋರಗ್ರೇ ಸ್ಫುಟ-ಘಟಿತ ಮೂರ್ಧಾಂಜಲಿ-ಪುಟಃ
ವಿಭೋ ಸಾಂಬ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಮಶಿವ ಪಾಹೀತಿ ನಿಗದನ್
ವಿಧಾತೄಣಾಂ ಕಲ್ಪಾನ್ ಕ್ಷಣಮಿವ ವಿನೇಷ್ಯಾಮಿ ಸುಖತಃ 24


ಸ್ತವೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಜಯ-ಜಯ-ವಚೋಭಿಃ ನಿಯಮಾನಾಂ
ಗಣಾನಾಂ ಕೇಲೀಭಿಃ ಮದಕಲ-ಮಹೋಕ್ಷಸ್ಯ ಕಕುದಿ
ಸ್ಥಿತಂ ನೀಲ-ಗ್ರೀವಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂ-ಉಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟ-ವಪುಷಂ
ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಕರ-ಧೃತ-ಮೃಗಂ ಖಂಡ-ಪರಶುಮ್ 25


ಕದಾ ವಾ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗಿರಿಶ ತವ ಭವ್ಯಾಂಘ್ರಿ-ಯುಗಲಂ
ಗೃಹೀತ್ವಾ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ನಯನೇ ವಕ್ಷಸಿ ವಹನ್
ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯಾಘ್ರಾಯ ಸ್ಫುಟ-ಜಲಜ-ಗಂಧಾನ್ ಪರಿಮಲಾನ್-
ಅಲಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈಃ ಮುದಮನುಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಹೃದಯೇ 26


ಕರಸ್ಥೇ ಹೇಮಾದ್ರೌ ಗಿರಿಶ ನಿಕಟಸ್ಥೇ ಧನ-ಪತೌ
ಗೃಹಸ್ಥೇ ಸ್ವರ್ಭೂಜಾऽಮರ-ಸುರಭಿ-ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗಣೇ
ಶಿರಸ್ಥೇ ಶೀತಾಂಶೌ ಚರಣ-ಯುಗಲಸ್ಥೇ-ಅಖಿಲ ಶುಭೇ
ಕಮರ್ಥಂ ದಾಸ್ಯೇऽಹಂ ಭವತು ಭವದರ್ಥಂ ಮಮ ಮನಃ 27


ಸಾರೂಪ್ಯಂ ತವ ಪೂಜನೇ ಶಿವ ಮಹಾ-ದೇವೇತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೇ
ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ-ಧುರ್ಯ-ಜನತಾ-ಸಾಂಗತ್ಯ-ಸಂಭಾಷಣೇ
ಸಾಲೋಕ್ಯಂ ಚ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ತನು-ಧ್ಯಾನೇ ಭವಾನೀ-ಪತೇ
ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಮಮ ಸಿದ್ಧಿಮತ್ರ ಭವತಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೃತಾರ್ಥೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ 28


ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಮರ್ಚಯಾಮಿ ಪರಮಂ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯನ್ವಹಂ
ತ್ವಾಮೀಶಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ವಚಸಾ ತ್ವಾಮೇವ ಯಾಚೇ ವಿಭೋ
ವೀಕ್ಷಾಂ ಮೇ ದಿಶ ಚಾಕ್ಷುಷೀಂ ಸಕರುಣಾಂ ದಿವ್ಯೈಶ್ಚಿರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ
ಶಂಭೋ ಲೋಕ-ಗುರೋ ಮದೀಯ-ಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು 29


ವಸ್ತ್ರೋದ್ಧೂತ ವಿಧೌ ಸಹಸ್ರ-ಕರತಾ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೇ ವಿಷ್ಣುತಾ
ಗಂಧೇ ಗಂಧ-ವಹಾತ್ಮತಾऽನ್ನ-ಪಚನೇ ಬಹಿರ್ಮುಖಾಧ್ಯಕ್ಷತಾ
ಪಾತ್ರೇ ಕಾಂಚನ-ಗರ್ಭತಾಸ್ತಿ ಮಯಿ ಚೇದ್ ಬಾಲೇಂದು ಚೂಡಾ-ಮಣೇ
ಶುಶ್ರೂಷಾಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ಪಶು-ಪತೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ರಿ-ಲೋಕೀ-ಗುರೋ 30


ನಾಲಂ ವಾ ಪರಮೋಪಕಾರಕಮಿದಂ ತ್ವೇಕಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತೇ
ಪಶ್ಯನ್ ಕುಕ್ಷಿ-ಗತಾನ್ ಚರಾಚರ-ಗಣಾನ್ ಬಾಹ್ಯ-ಸ್ಥಿತಾನ್ ರಕ್ಷಿತುಮ್
ಸರ್ವಾಮರ್ತ್ಯ-ಪಲಾಯನೌಷಧಂ ಅತಿ-ಜ್ವಾಲಾ-ಕರಂ ಭೀ-ಕರಂ
ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಗರಲಂ ಗಲೇ ನ ಗಲಿತಂ ನೋದ್ಗೀರ್ಣಮೇವ-ತ್ವಯಾ 31


ಜ್ವಾಲೋಗ್ರಸ್ಸಕಲಾಮರಾತಿ-ಭಯದಃ ಕ್ಷ್ವೇಲಃ ಕಥಂ ವಾ ತ್ವಯಾ
ದೃಷ್ಟಃ ಕಿಂ ಚ ಕರೇ ಧೃತಃ ಕರ-ತಲೇ ಕಿಂ ಪಕ್ವ ಜಂಬೂ-ಫಲಮ್
ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ನಿಹಿತಶ್ಚ ಸಿದ್ಧ-ಘುಟಿಕಾ ವಾ ಕಂಠ-ದೇಶೇ ಭೃತಃ
ಕಿಂ ತೇ ನೀಲ-ಮಣಿರ್ವಿಭೂಷಣಮಯಂ ಶಂಭೋ ಮಹಾತ್ಮನ್ ವದ 32


ನಾಲಂ ವಾ ಸಕೃದೇವ ದೇವ ಭವತಸ್ಸೇವಾ ನತಿರ್ವಾ ನುತಿಃ
ಪೂಜಾ ವಾ ಸ್ಮರಣಂ ಕಥಾ-ಶ್ರವಣಮಪ್ಯಾಲೋಕನಂ ಮಾದೃಶಾಮ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ನಸ್ಥಿರ-ದೇವತಾನುಸರಣಾಯಾಸೇನ ಕಿಂ ಲಭ್ಯತೇ
ಕಾ ವಾ ಮುಕ್ತಿರಿತಃ ಕುತೋ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಂ ತದಾ 33


ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಸ್ತವ ಸಾಹಸಂ ಪಶು-ಪತೇ ಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಶಂಭೋ
ಭವದ್ಧೈರ್ಯಂ ಚೇದೃಶಮಾತ್ಮನಃ ಸ್ಥಿತಿರಿಯಂ ಚಾನ್ಯೈಃ ಕಥಂ ಲಭ್ಯತೇ
ಭ್ರಶ್ಯದ್ದೇವ-ಗಣಂ ತ್ರಸನ್ಮುನಿ-ಗಣಂ ನಶ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಂ ಲಯಂ
ಪಶ್ಯನ್ನಿರ್ಭಯ ಏಕ ಏವ ವಿಹರತ್ಯಾನಂದ-ಸಾಂದ್ರೋ ಭವಾನ್ 34


ಯೋಗ-ಕ್ಷೇಮ-ಧುರಂಧರಸ್ಯ ಸಕಲಃಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರದೋದ್ಯೋಗಿನೋ
ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟ-ಮತೋಪದೇಶ-ಕೃತಿನೋ ಬಾಹ್ಯಾಂತರ-ವ್ಯಾಪಿನಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ದಯಾ-ಕರಸ್ಯ ಭವತಃ ಕಿಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ಮಯಾ
ಶಂಭೋ ತ್ವಂ ಪರಮಾಂತರಂಗ ಇತಿ ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಸ್ಮರಾಮ್ಯನ್ವಹಮ್ 35


ಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಿ-ಗುಣಾವೃತೇ ಮುದಮೃತಾ-ಪೂರ್ಣೇ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಮನಃ
ಕುಂಭೇ ಸಾಂಬ ತವಾಂಘ್ರಿ-ಪಲ್ಲವ ಯುಗಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸಂವಿತ್ಫಲಮ್
ಸತ್ತ್ವಂ ಮಂತ್ರಮುದೀರಯನ್ನಿಜ ಶರೀರಾಗಾರ ಶುದ್ಧಿಂ ವಹನ್
ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಕಟೀ ಕರೋಮಿ ರುಚಿರಂ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಪಾದಯನ್ 36


ಆಮ್ನಾಯಾಂಬುಧಿಮಾದರೇಣ ಸುಮನಸ್ಸಂಘಾಃ-ಸಮುದ್ಯನ್ಮನೋ
ಮಂಥಾನಂ ದೃಢ ಭಕ್ತಿ-ರಜ್ಜು-ಸಹಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಥಿತ್ವಾ ತತಃ
ಸೋಮಂ ಕಲ್ಪ-ತರುಂ ಸುಪರ್ವ-ಸುರಭಿಂ ಚಿಂತಾ-ಮಣಿಂ ಧೀಮತಾಂ
ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಸುಧಾಂ ನಿರಂತರ-ರಮಾ-ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾತನ್ವತೇ 37


ಪ್ರಾಕ್ಪುಣ್ಯಾಚಲ-ಮಾರ್ಗ-ದರ್ಶಿತ-ಸುಧಾ-ಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಶಿವಃ
ಸೋಮಸ್ಸದ್-ಗುಣ-ಸೇವಿತೋ ಮೃಗ-ಧರಃ ಪೂರ್ಣಾಸ್ತಮೋ ಮೋಚಕಃ
ಚೇತಃ ಪುಷ್ಕರ ಲಕ್ಷಿತೋ ಭವತಿ ಚೇದಾನಂದ-ಪಾಥೋ ನಿಧಿಃ
ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯೇನ ವಿಜೃಂಭತೇ ಸುಮನಸಾಂ ವೃತ್ತಿಸ್ತದಾ ಜಾಯತೇ 38


ಧರ್ಮೋ ಮೇ ಚತುರಂಘ್ರಿಕಃ ಸುಚರಿತಃ ಪಾಪಂ ವಿನಾಶಂ ಗತಂ
ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ-ಮದಾದಯೋ ವಿಗಲಿತಾಃ ಕಾಲಾಃ ಸುಖಾವಿಷ್ಕೃತಾಃ
ಜ್ಞಾನಾನಂದ-ಮಹೌಷಧಿಃ ಸುಫಲಿತಾ ಕೈವಲ್ಯ ನಾಥೇ ಸದಾ
ಮಾನ್ಯೇ ಮಾನಸ-ಪುಂಡರೀಕ-ನಗರೇ ರಾಜಾವತಂಸೇ ಸ್ಥಿತೇ 39


ಧೀ-ಯಂತ್ರೇಣ ವಚೋ-ಘಟೇನ ಕವಿತಾ-ಕುಲ್ಯೋಪಕುಲ್ಯಾಕ್ರಮೈಃ-
ಆನೀತೈಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಸ್ಯ ಚರಿತಾಂಭೋರಾಶಿ-ದಿವ್ಯಾಮೃತೈಃ
ಹೃತ್ಕೇದಾರ-ಯುತಾಶ್ಚ ಭಕ್ತಿ-ಕಲಮಾಃ ಸಾಫಲ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ದುರ್ಭಿಕ್ಷಾನ್ಮಮ ಸೇವಕಸ್ಯ ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ ಭೀತಿಃ ಕುತಃ 40


ಪಾಪೋತ್ಪಾತ-ವಿಮೋಚನಾಯ ರುಚಿರೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ಮೃತ್ಯುಂ-ಜಯ
ಸ್ತೋತ್ರ-ಧ್ಯಾನ-ನತಿ-ಪ್ರದಿಕ್ಷಿಣ-ಸಪರ್ಯಾಲೋಕನಾಕರ್ಣನೇ
ಜಿಹ್ವಾ-ಚಿತ್ತ-ಶಿರೋಂಘ್ರಿ-ಹಸ್ತ-ನಯನ-ಶ್ರೋತ್ರೈರಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ
ಮಾಮಾಜ್ಞಾಪಯ ತನ್ನಿರೂಪಯ ಮುಹುರ್ಮಾಮೇವ ಮಾ ಮೇऽವಚಃ 41


ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪರಿಖಾ-ಪದಂ ಘನ-ಧೃತಿಃ ಪ್ರಾಕಾರ ಉದ್ಯದ್ಗುಣ
ಸ್ತೋಮಶ್ಚಾಪ್ತ ಬಲಂ ಘನೇಂದ್ರಿಯ-ಚಯೋ ದ್ವಾರಾಣಿ ದೇಹೇ ಸ್ಥಿತಃ
ವಿದ್ಯಾ-ವಸ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿರಿತ್ಯಖಿಲ-ಸಾಮಗ್ರೀ-ಸಮೇತೇ ಸದಾ
ದುರ್ಗಾತಿ-ಪ್ರಿಯ-ದೇವ ಮಾಮಕ-ಮನೋ-ದುರ್ಗೇ ನಿವಾಸಂ ಕುರು 42


ಮಾ ಗಚ್ಛ ತ್ವಮಿತಸ್ತತೋ ಗಿರಿಶ ಭೋ ಮಯ್ಯೇವ ವಾಸಂ ಕುರು
ಸ್ವಾಮಿನ್ನಾದಿ ಕಿರಾತ ಮಾಮಕ-ಮನಃ ಕಾಂತಾರ-ಸೀಮಾಂತರೇ
ವರ್ತಂತೇ ಬಹುಶೋ ಮೃಗಾ ಮದ-ಜುಷೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯ-ಮೋಹಾದಯಃ
ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ಮೃಗಯಾ ವಿನೋದ ರುಚಿತಾ-ಲಾಭಂ ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ 43


ಕರ-ಲಗ್ನ ಮೃಗಃ ಕರೀಂದ್ರ-ಭಂಗೋ
ಘನ ಶಾರ್ದೂಲ-ವಿಖಂಡನೋऽಸ್ತ-ಜಂತುಃ
ಗಿರಿಶೋ ವಿಶದಾಕೃತಿಶ್ಚ ಚೇತಃ
ಕುಹರೇ ಪಂಚ ಮುಖೋಸ್ತಿ ಮೇ ಕುತೋ ಭೀಃ 44


ಛಂದಶ್ಶಾಖಿ ಶಿಖಾನ್ವಿತೈಃ ದ್ವಿಜ-ವರೈಃ ಸಂಸೇವಿತೇ ಶಾಶ್ವತೇ
ಸೌಖ್ಯಾಪಾದಿನಿ ಖೇದ-ಭೇದಿನಿ ಸುಧಾ-ಸಾರೈಃ ಫಲೈರ್ದೀಪಿತೇ
ಚೇತಃ ಪಕ್ಷಿ ಶಿಖಾ-ಮಣೇ ತ್ಯಜ ವೃಥಾ ಸಂಚಾರಂ ಅನ್ಯೈರಲಂ
ನಿತ್ಯಂ ಶಂಕರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಯುಗಲೀ-ನೀಡೇ ವಿಹಾರಂ ಕುರು 45


ಆಕೀರ್ಣೇ ನಖ-ರಾಜಿ-ಕಾಂತಿ-ವಿಭವೈರುದ್ಯತ್-ಸುಧಾ-ವೈಭವೈಃ
ಆಧೌತೇಪಿ ಚ ಪದ್ಮ-ರಾಗ-ಲಲಿತೇ ಹಂಸ-ವ್ರಜೈರಾಶ್ರಿತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ-ವಧೂ ಗಣೈಶ್ಚ ರಹಸಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ-ವಿಹಾರಂ ಕುರು
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮಾನಸ-ರಾಜ-ಹಂಸ ಗಿರಿಜಾ ನಾಥಾಂಘ್ರಿ-ಸೌಧಾಂತರೇ 46


ಶಂಭು-ಧ್ಯಾನ-ವಸಂತ-ಸಂಗಿನಿ ಹೃದಾರಾಮೇ-ಅಘ-ಜೀರ್ಣಚ್ಛದಾಃ
ಸ್ರಸ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಲತಾಚ್ಛಟಾ ವಿಲಸಿತಾಃ ಪುಣ್ಯ-ಪ್ರವಾಲ-ಶ್ರಿತಾಃ
ದೀಪ್ಯಂತೇ ಗುಣ-ಕೋರಕಾ ಜಪ-ವಚಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸದ್ವಾಸನಾ
ಜ್ಞಾನಾನಂದ-ಸುಧಾ-ಮರಂದ-ಲಹರೀ ಸಂವಿತ್ಫಲಾಭ್ಯುನ್ನತಿಃ 47


ನಿತ್ಯಾನಂದ-ರಸಾಲಯಂ ಸುರ-ಮುನಿ-ಸ್ವಾಂತಾಂಬುಜಾತಾಶ್ರಯಂ
ಸ್ವಚ್ಛಂ ಸದ್ದ್ವಿಜ-ಸೇವಿತಂ ಕಲುಷ-ಹೃತ್ ಸದ್ವಾಸನಾವಿಷ್ಕೃತಮ್
ಶಂಭು-ಧ್ಯಾನ-ಸರೋವರಂ ವ್ರಜ ಮನೋ-ಹಂಸಾವತಂಸ ಸ್ಥಿರಂ
ಕಿಂ ಕ್ಷುದ್ರಾಶ್ರಯ-ಪಲ್ವಲ-ಭ್ರಮಣ-ಸಂಜಾತ-ಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ 48


ಆನಂದಾಮೃತ-ಪೂರಿತಾ ಹರ-ಪದಾಂಭೋಜಾಲವಾಲೋದ್ಯತಾ
ಸ್ಥೈರ್ಯೋಪಘ್ನಮುಪೇತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಲತಿಕಾ ಶಾಖೋಪಶಾಖಾನ್ವಿತಾ
ಉಚ್ಛೈರ್ಮಾನಸ ಕಾಯಮಾನ-ಪಟಲೀಮಾಕ್ರಂಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷಾ
ನಿತ್ಯಾಭೀಷ್ಟ ಫಲ-ಪ್ರದಾ ಭವತು ಮೇ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸಂವರ್ಧಿತಾ 49


ಸಂಧ್ಯಾರಂಭ-ವಿಜೃಂಭಿತಂ ಶ್ರುತಿ-ಶಿರ ಸ್ಥಾನಾಂತರಾಧಿಷ್ಠಿತಂ
ಸಪ್ರೇಮ ಭ್ರಮರಾಭಿರಾಮಮಸಕೃತ್ ಸದ್ವಾಸನಾ ಶೋಭಿತಮ್
ಭೋಗೀಂದ್ರಾಭರಣಂ ಸಮಸ್ತ ಸುಮನಃಪೂಜ್ಯಂ ಗುಣಾವಿಷ್ಕೃತಂ
ಸೇವೇ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾ-ಲಿಂಗಂ ಶಿವಾಲಿಂಗಿತಮ್ 50


ಭೃಂಗೀಚ್ಛಾ-ನಟನೋತ್ಕಟಃ ಕರಿ-ಮದ-ಗ್ರಾಹೀ ಸ್ಫುರನ್-
ಮಾಧವಾಹ್ಲಾದೋ ನಾದ-ಯುತೋ ಮಹಾಸಿತ-ವಪುಃ ಪಂಚೇಷುಣಾ ಚಾದೃತಃ
ಸತ್ಪಕ್ಷಸ್ಸುಮನೋ-ವನೇಷು ಸ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮದೀಯೇ ಮನೋ
ರಾಜೀವೇ ಭ್ರಮರಾಧಿಪೋ ವಿಹರತಾಂ ಶ್ರೀಶೈಲ-ವಾಸೀ ವಿಭುಃ 51


ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ-ವರ್ಷಿಣಂ ಘನ-ವಿಪದ್-ಗ್ರೀಷ್ಮಚ್ಛಿದಾ-ಕರ್ಮಠಂ
ವಿದ್ಯಾ-ಸಸ್ಯ-ಫಲೋದಯಾಯ ಸುಮನಸ್ಸಂಸೇವ್ಯಂ ಇಚ್ಛಾಕೃತಿಮ್
ನೃತ್ಯದ್ಭಕ್ತ-ಮಯೂರಂ ಅದ್ರಿ-ನಿಲಯಂ ಚಂಚಜ್ಜಟಾ ಮಂಡಲಂ
ಶಂಭೋ ವಾಂಛತಿ ನೀಲ-ಕಂಧರ ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಮೇ ಮನಶ್ಚಾತಕಃ 52


ಆಕಾಶೇನ ಶಿಖೀ ಸಮಸ್ತ ಫಣಿನಾಂ ನೇತ್ರಾ ಕಲಾಪೀ
ನತಾऽನುಗ್ರಾಹಿ ಪ್ರಣವೋಪದೇಶ ನಿನದೈಃ ಕೇಕೀತಿ ಯೋ ಗೀಯತೇ
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಶೈಲ ಸಮುದ್ಭವಾಂ ಘನ-ರುಚಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಟಂತಂ ಮುದಾ
ವೇದಾಂತೋಪವನೇ ವಿಹಾರ-ರಸಿಕಂ ತಂ ನೀಲ-ಕಂಠಂ ಭಜೇ 53


ಸಂಧ್ಯಾ ಘರ್ಮ-ದಿನಾತ್ಯಯೋ ಹರಿ-ಕರಾಘಾತ-ಪ್ರಭೂತಾನಕ-
ಧ್ವಾನೋ ವಾರಿದ ಗರ್ಜಿತಂ ದಿವಿಷದಾಂ ದೃಷ್ಟಿಚ್ಛಟಾ ಚಂಚಲಾ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿತೋಷ ಬಾಷ್ಪ ವಿತತಿರ್ವೃಷ್ಟಿರ್ಮಯೂರೀ ಶಿವಾ
ಯಸ್ಮಿನ್ನುಜ್ಜ್ವಲ ತಾಂಡವಂ ವಿಜಯತೇ ತಂ ನೀಲ-ಕಂಠಂ ಭಜೇ 54


ಆದ್ಯಾಯಾಮಿತ ತೇಜಸೇ ಶ್ರುತಿ ಪದೈರ್ವೇದ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯ ತೇ
ವಿದ್ಯಾನಂದ-ಮಯಾತ್ಮನೇ ತ್ರಿ-ಜಗತಸ್ಸಂರಕ್ಷಣೋದ್ಯೋಗಿನೇ
ಧ್ಯೇಯಾಯಾಖಿಲ ಯೋಗಿಭಿಸ್ಸುರ-ಗಣೈರ್ಗೇಯಾಯ ಮಾಯಾವಿನೇ
ಸಂಯಕ್ ತಾಂಡವ ಸಂಭ್ರಮಾಯ ಜಟಿನೇ ಸೇಯಂ ನತಿಶ್ಶಂಭವೇ 55


ನಿತ್ಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನೇ ಪುರ-ಜಿತೇ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶ್ರೇಯಸೇ
ಸತ್ಯಾಯಾದಿ ಕುಟುಂಬಿನೇ ಮುನಿ-ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚಿನ್ಮೂರ್ತಯೇ
ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟ ಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ
ಸಾಯಂ ತಾಂಡವ ಸಂಭ್ರಮಾಯ ಜಟಿನೇ ಸೇಯಂ ನತಿಶ್ಶಂಭವೇ 56


ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವೋದರ ಪೋಷಣಾಯ ಸಕಲಾನುದ್ದಿಶ್ಯ ವಿತ್ತಾಶಯಾ
ವ್ಯರ್ಥಂ ಪರ್ಯಟನಂ ಕರೋಮಿ ಭವತಸ್ಸೇವಾಂ ನ ಜಾನೇ ವಿಭೋ
ಮಜ್ಜನ್ಮಾಂತರ ಪುಣ್ಯ-ಪಾಕ ಬಲತಸ್ತ್ವಂ ಶರ್ವ ಸರ್ವಾಂತರಃ-
ತಿಷ್ಠಸ್ಯೇವ ಹಿ ತೇನ ವಾ ಪಶು-ಪತೇ ತೇ ರಕ್ಷಣೀಯೋऽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ 57


ಏಕೋ ವಾರಿಜ ಬಾಂಧವಃ ಕ್ಷಿತಿ-ನಭೋ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಮೋ-ಮಂಡಲಂ
ಭಿತ್ವಾ ಲೋಚನ-ಗೋಚರೋಪಿ ಭವತಿ ತ್ವಂ ಕೋಟಿ-ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭಃ
ವೇದ್ಯಃ ಕಿಂ ನ ಭವಸ್ಯಹೋ ಘನ-ತರಂ ಕೀದೃಙ್-ಭವೇನ್-ಮತ್ತಮಸ್-
ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಪನೀಯ ಮೇ ಪಶು-ಪತೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ 58


ಹಂಸಃ ಪದ್ಮ-ವನಂ ಸಮಿಚ್ಛತಿ ಯಥಾ ನೀಲಾಂಬುದಂ ಚಾತಕಃ
ಕೋಕಃ ಕೋಕ-ನದ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಚಂದ್ರಂ ಚಕೋರಸ್ತಥಾ
ಚೇತೋ ವಾಂಛತಿ ಮಾಮಕಂ ಪಶು-ಪತೇ ಚಿನ್ಮಾರ್ಗ ಮೃಗ್ಯಂ ವಿಭೋ
ಗೌರೀ ನಾಥ ಭವತ್ಪದಾಬ್ಜ-ಯುಗಲಂ ಕೈವಲ್ಯ ಸೌಖ್ಯ-ಪ್ರದಮ್ 59


ರೋಧಸ್ತೋಯಹೃತಃ ಶ್ರಮೇಣ ಪಥಿಕಶ್ಛಾಯಾಂ ತರೋರ್ವೃಷ್ಟಿತಃ
ಭೀತಃ ಸ್ವಸ್ಥ ಗೃಹಂ ಗೃಹಸ್ಥಂ ಅತಿಥಿರ್ದೀನಃ ಪ್ರಭಂ ಧಾರ್ಮಿಕಮ್
ದೀಪಂ ಸಂತಮಸಾಕುಲಶ್ಚ ಶಿಖಿನಂ ಶೀತಾವೃತಸ್ತ್ವಂ ತಥಾ
ಚೇತಸ್ಸರ್ವ ಭಯಾಪಹಂ ವ್ರಜ ಸುಖಂ ಶಂಭೋಃ ಪದಾಂಭೋರುಹಮ್ 60


ಅಂಕೋಲಂ ನಿಜ ಬೀಜ ಸಂತತಿರಯಸ್ಕಾಂತೋಪಲಂ ಸೂಚಿಕಾ
ಸಾಧ್ವೀ ನೈಜ ವಿಭುಂ ಲತಾ ಕ್ಷಿತಿ-ರುಹಂ ಸಿಂಧುಸ್ಸರಿದ್ ವಲ್ಲಭಮ್
ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀಹ ಯಥಾ ತಥಾ ಪಶು-ಪತೇಃ ಪಾದಾರವಿಂದ-ದ್ವಯಂ
ಚೇತೋ-ವೃತ್ತಿರುಪೇತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ಸದಾ ಸಾ ಭಕ್ತಿರಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ 61


ಆನಂದಾಶ್ರುಭಿರಾತನೋತಿ ಪುಲಕಂ ನೈರ್ಮಲ್ಯತಶ್ಛಾದನಂ
ವಾಚಾ ಶಂಖ ಮುಖೇ ಸ್ಥಿತೈಶ್ಚ ಜಠರಾ-ಪೂರ್ತಿಂ ಚರಿತ್ರಾಮೃತೈಃ
ರುದ್ರಾಕ್ಷೈರ್ಭಸಿತೇನ ದೇವ ವಪುಷೋ ರಕ್ಷಾಂ ಭವದ್ಭಾವನಾ-
ಪರ್ಯಂಕೇ ವಿನಿವೇಶ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಜನನೀ ಭಕ್ತಾರ್ಭಕಂ ರಕ್ಷತಿ 62


ಮಾರ್ಗಾವರ್ತಿತ ಪಾದುಕಾ ಪಶು-ಪತೇರಂಗಸ್ಯ ಕೂರ್ಚಾಯತೇ
ಗಂಡೂಷಾಂಬು ನಿಷೇಚನಂ ಪುರ-ರಿಪೋರ್ದಿವ್ಯಾಭಿಷೇಕಾಯತೇ
ಕಿಂಚಿದ್ಭಕ್ಷಿತ ಮಾಂಸ-ಶೇಷ-ಕಬಲಂ ನವ್ಯೋಪಹಾರಾಯತೇ
ಭಕ್ತಿಃ ಕಿಂ ನ ಕರೋತ್ಯಹೋ ವನ-ಚರೋ ಭಕ್ತಾವತಂಸಾಯತೇ 63


ವಕ್ಷಸ್ತಾಡನಮಂತಕಸ್ಯ ಕಠಿನಾಪಸ್ಮಾರ ಸಂಮರ್ದನಂ
ಭೂಭೃತ್ ಪರ್ಯಟನಂ ನಮತ್ಸುರ-ಶಿರಃ ಕೋಟೀರ ಸಂಘರ್ಷಣಮ್
ಕರ್ಮೇದಂ ಮೃದುಲಸ್ಯ ತಾವಕ-ಪದ ದ್ವಂದ್ವಸ್ಯ ಗೌರೀ-ಪತೇ
ಮಚ್ಚೇತೋ ಮಣಿ-ಪಾದುಕಾ ವಿಹರಣಂ ಶಂಭೋ ಸದಾಂಗೀ-ಕುರು 64


ವಕ್ಷಸ್ತಾಡನ ಶಂಕಯಾ ವಿಚಲಿತೋ ವೈವಸ್ವತೋ ನಿರ್ಜರಾಃ
ಕೋಟೀರೋಜ್ಜ್ವಲ ರತ್ನ-ದೀಪ-ಕಲಿಕಾ ನೀರಾಜನಂ ಕುರ್ವತೇ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮುಕ್ತಿ-ವಧೂಸ್ತನೋತಿ ನಿಭೃತಾಶ್ಲೇಷಂ ಭವಾನೀ-ಪತೇ
ಯಚ್ಚೇತಸ್ತವ ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಭಜನಂ ತಸ್ಯೇಹ ಕಿಂ ದುರ್ಲಭಮ್ 65


ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಸೃಜಸಿ ಪ್ರಪಂಚಮಖಿಲಂ ಕ್ರೀಡಾ-ಮೃಗಾಸ್ತೇ ಜನಾಃ
ಯತ್ಕರ್ಮಾಚರಿತಂ ಮಯಾ ಚ ಭವತಃ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಭವತ್ಯೇವ ತತ್
ಶಂಭೋ ಸ್ವಸ್ಯ ಕುತೂಹಲಸ್ಯ ಕರಣಂ ಮಚ್ಚೇಷ್ಟಿತಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ
ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಮಕ ರಕ್ಷಣಂ ಪಶು-ಪತೇ ಕರ್ತವ್ಯಮೇವ ತ್ವಯಾ 66


ಬಹು-ವಿಧ ಪರಿತೋಷ ಬಾಷ್ಪ-ಪೂರ
ಸ್ಫುಟ ಪುಲಕಾಂಕಿತ ಚಾರು-ಭೋಗ ಭೂಮಿಮ್
ಚಿರ-ಪದ ಫಲ-ಕಾಂಕ್ಷಿ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಪರಮ ಸದಾಶಿವ ಭಾವನಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ 67


ಅಮಿತ ಮುದಮೃತಂ ಮುಹುರ್ದುಹಂತೀಂ
ವಿಮಲ ಭವತ್ಪದ-ಗೋಷ್ಠಮಾವಸಂತೀಮ್
ಸದಯ ಪಶು-ಪತೇ ಸುಪುಣ್ಯ ಪಾಕಾಂ
ಮಮ ಪರಿಪಾಲಯ ಭಕ್ತಿ ಧೇನುಮೇಕಾಮ್ 68


ಜಡತಾ ಪಶುತಾ ಕಲಂಕಿತಾ
ಕುಟಿಲ ಚರತ್ವಂ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಮಯಿ ದೇವ
ಅಸ್ತಿ ಯದಿ ರಾಜ-ಮೌಲೇ
ಭವದಾಭರಣಸ್ಯ ನಾಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಪಾತ್ರಮ್ 69


ಅರಹಸಿ ರಹಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬುದ್ಧ್ಯಾ
ವರಿ-ವಸಿತುಂ ಸುಲಭಃ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿಃ
ಅಗಣಿತ ಫಲ-ದಾಯಕಃ ಪ್ರಭುರ್ಮೇ
ಜಗದಧಿಕೋ ಹೃದಿ ರಾಜ ಶೇಖರೋಸ್ತಿ 70


ಆರೂಢ ಭಕ್ತಿ-ಗುಣ ಕುಂಚಿತ ಭಾವ ಚಾಪ
ಯುಕ್ತೈಶ್ಶಿವ ಸ್ಮರಣ ಬಾಣ-ಗಣೈರಮೋಘೈಃ
ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಕಿಲ್ಬಿಷ-ರಿಪೂನ್ ವಿಜಯೀ
ಸುಧೀಂದ್ರಸ್ಸಾನಂದಮಾವಹತಿ ಸುಸ್ಥಿರ ರಾಜ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ 71


ಧ್ಯಾನಾಂಜನೇನ ಸಮವೇಕ್ಷ್ಯ ತಮಃಪ್ರದೇಶಂ
ಭಿತ್ವಾ ಮಹಾ-ಬಲಿಭಿರೀಶ್ವರ-ನಾಮ ಮಂತ್ರೈಃ
ದಿವ್ಯಾಶ್ರಿತಂ ಭುಜಗ-ಭೂಷಣಮುದ್ವಹಂತಿ
ಯೇ ಪಾದ ಪದ್ಮಮಿಹ ತೇ ಶಿವ ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ 72


ಭೂ-ದಾರತಾಮುದವಹದ್ ಯದಪೇಕ್ಷಯಾ ಶ್ರೀ-
ಭೂ-ದಾರ ಏವ ಕಿಮತಸ್ಸುಮತೇ ಲಭಸ್ವ
ಕೇದಾರಮಾಕಲಿತ ಮುಕ್ತಿ ಮಹೌಷಧೀನಾಂ
ಪಾದಾರವಿಂದ ಭಜನಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ 73


ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಕ್ಲೇಶ-ದುರ್ವಾಸನಾದಿ-
ಭೇದೋದ್ಯುಕ್ತೈಃ ದಿವ್ಯ-ಗಂಧೈರಮಂದೈಃ
ಆಶಾ-ಶಾಟೀಕಸ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಂ
ಚೇತಃಪೇಟೀಂ ವಾಸಿತಾಂ ಮೇ ತನೋತು 74


ಕಲ್ಯಾಣಿನಂ ಸರಸ-ಚಿತ್ರ-ಗತಿಂ ಸವೇಗಂ
ಸರ್ವೇಂಗಿತಜ್ಞಮನಘಂ ಧ್ರುವ ಲಕ್ಷಣಾಢ್ಯಮ್
ಚೇತಸ್ತುರಂಗಮ್ ಅಧಿರುಹ್ಯ ಚರ ಸ್ಮರಾರೇ
ನೇತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ವೃಷಭಾಧಿರೂಢ 75


ಭಕ್ತಿರ್ಮಹೇಶ ಪದ-ಪುಷ್ಕರಮಾವಸಂತೀ
ಕಾದಂಬಿನೀವ ಕುರುತೇ ಪರಿತೋಷ-ವರ್ಷಮ್
ಸಂಪೂರಿತೋ ಭವತಿ ಯಸ್ಯ ಮನಸ್ತಟಾಕಃ-
ತಜ್ಜನ್ಮ-ಸಸ್ಯಮಖಿಲಂ ಸಫಲಂ ಚ ನಾನ್ಯತ್ 76


ಬುದ್ಧಿಃಸ್ಥಿರಾ ಭವಿತುಮೀಶ್ವರ ಪಾದ-ಪದ್ಮ
ಸಕ್ತಾ ವಧೂರ್ವಿರಹಿಣೀವ ಸದಾ ಸ್ಮರಂತೀ
ಸದ್ಭಾವನಾ ಸ್ಮರಣ-ದರ್ಶನ-ಕೀರ್ತನಾದಿ
ಸಂಮೋಹಿತೇವ ಶಿವ-ಮಂತ್ರ ಜಪೇನ ವಿಂತೇ 77


ಸದುಪಚಾರ ವಿಧಿಷ್ವನುಬೋಧಿತಾಂ
ಸವಿನಯಾಂ ಸುಹೃದಂ ಸದುಪಾಶ್ರಿತಾಮ್
ಮಮ ಸಮುದ್ಧರ ಬುದ್ಧಿಮಿಮಾಂ ಪ್ರಭೋ
ವರ-ಗುಣೇನ ನವೋಢ ವಧೂಮಿವ 78


ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗಿ ಮನಸ್ಸರೋಜ-ದಲ ಸಂಚಾರ ಕ್ಷಮಸ್ತ್ವತ್
ಕ್ರಮಶ್ಶಂಭೋ ತೇನ ಕಥಂ ಕಠೋರ ಯಮರಾಡ್ ವಕ್ಷಃಕವಾಟ-ಕ್ಷತಿಃ
ಅತ್ಯಂತಂ ಮೃದುಲಂ ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಯುಗಲಂ ಹಾ ಮೇ ಮನಶ್ಚಿಂತಯತಿ-
ಏತಲ್ಲೋಚನ ಗೋಚರಂ ಕುರು ವಿಭೋ ಹಸ್ತೇನ ಸಂವಾಹಯೇ 79


ಏಷ್ಯತ್ಯೇಷ ಜನಿಂ ಮನೋऽಸ್ಯ ಕಠಿನಂ ತಸ್ಮಿನ್ನಟಾನೀತಿ
ಮದ್ರಕ್ಷಾಯೈ ಗಿರಿ ಸೀಮ್ನಿ ಕೋಮಲ-ಪದನ್ಯಾಸಃ ಪುರಾಭ್ಯಾಸಿತಃ
ನೋಚೇದ್ ದಿವ್ಯ ಗೃಹಾಂತರೇಷು ಸುಮನಸ್ತಲ್ಪೇಷು ವೇದ್ಯಾದಿಷು
ಪ್ರಾಯಸ್ಸತ್ಸು ಶಿಲಾ-ತಲೇಷು ನಟನಂ ಶಂಭೋ ಕಿಮರ್ಥಂ ತವ 80


ಕಂಚಿತ್ಕಾಲಮುಮಾ-ಮಹೇಶ ಭವತಃ ಪಾದಾರವಿಂದಾರ್ಚನೈಃ
ಕಂಚಿದ್ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಭಿಶ್ಚ ನತಿಭಿಃ ಕಂಚಿತ್ ಕಥಾಕರ್ಣನೈಃ
ಕಂಚಿತ್ ಕಂಚಿದವೇಕ್ಷಣೈಶ್ಚ ನುತಿಭಿಃ ಕಂಚಿದ್ದಶಾಮೀದೃಶೀಂ
ಯಃಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮುದಾ ತ್ವದರ್ಪಿತ ಮನಾ ಜೀವನ್ ಸ ಮುಕ್ತಃಖಲು 81


ಬಾಣತ್ವಂ ವೃಷಭತ್ವಂ ಅರ್ಧ-ವಪುಷಾ ಭಾರ್ಯಾತ್ವಂ ಆರ್ಯಾ-ಪತೇ
ಘೋಣಿತ್ವಂ ಸಖಿತಾ ಮೃದಂಗ ವಹತಾ ಚೇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಂ ದಧೌ
ತ್ವತ್ಪಾದೇ ನಯನಾರ್ಪಣಂ ಚ ಕೃತವಾನ್ ತ್ವದ್ದೇಹ ಭಾಗೋ ಹರಿಃ
ಪೂಜ್ಯಾತ್ಪೂಜ್ಯ-ತರಸ್ಸ ಏವ ಹಿ ನ ಚೇತ್ ಕೋ ವಾ ತದನ್ಯೋऽಧಿಕಃ 82


ಜನನ-ಮೃತಿ-ಯುತಾನಾಂ ಸೇವಯಾ ದೇವತಾನಾಂ
ನ ಭವತಿ ಸುಖ ಲೇಶಸ್ಸಂಶಯೋ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ
ಅಜನಿಮಮೃತ ರೂಪಂ ಸಾಂಬಮೀಶಂ ಭಜಂತೇ
ಯ ಇಹ ಪರಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತೇ ಹಿ ಧನ್ಯಾ ಲಭಂತೇ 83


ಶಿವ ತವ ಪರಿಚರ್ಯಾ ಸನ್ನಿಧಾನಾಯ ಗೌರ್ಯಾ
ಭವ ಮಮ ಗುಣ-ಧುರ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿ-ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯೇ
ಸಕಲ ಭುವನ ಬಂಧೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿಂಧೋ
ಸದಯ ಹೃದಯ-ಗೇಹೇ ಸರ್ವದಾ ಸಂವಸ ತ್ವಮ್ 84


ಜಲಧಿ ಮಥನ ದಕ್ಷೋ ನೈವ ಪಾತಾಲ ಭೇದೀ
ನ ಚ ವನ ಮೃಗಯಾಯಾಂ ನೈವ ಲುಬ್ಧಃ ಪ್ರವೀಣಃ
ಅಶನ ಕುಸುಮ ಭೂಷಾ ವಸ್ತ್ರ ಮುಖ್ಯಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ
ಕಥಯ ಕಥಮಹಂ ತೇ ಕಲ್ಪಯಾನೀಂದು-ಮೌಲೇ 85


ಪೂಜಾ-ದ್ರವ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಯೋ ವಿರಚಿತಾಃ ಪೂಜಾಂ ಕಥಂ ಕುರ್ಮಹೇ
ಪಕ್ಷಿತ್ವಂ ನ ಚ ವಾ ಕೀಟಿತ್ವಮಪಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಯಾ ದುರ್ಲಭಮ್
ಜಾನೇ ಮಸ್ತಕಮಂಘ್ರಿ-ಪಲ್ಲವಮುಮಾ ಜಾನೇ ನ ತೇऽಹಂ ವಿಭೋ
ನ ಜ್ಞಾತಂ ಹಿ ಪಿತಾಮಹೇನ ಹರಿಣಾ ತತ್ತ್ವೇನ ತದ್ರೂಪಿಣಾ 86


ಅಶನಂ ಗರಲಂ ಫಣೀ ಕಲಾಪೋ
ವಸನಂ ಚರ್ಮ ಚ ವಾಹನಂ ಮಹೋಕ್ಷಃ
ಮಮ ದಾಸ್ಯಸಿ ಕಿಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಶಂಭೋ
ತವ ಪಾದಾಂಬುಜ ಭಕ್ತಿಮೇವ ದೇಹಿ 87


ಯದಾ ಕೃತಾಂಭೋ-ನಿಧಿ ಸೇತು-ಬಂಧನಃ
ಕರಸ್ಥ ಲಾಧಃ ಕೃತ ಪರ್ವತಾಧಿಪಃ
ಭವಾನಿ ತೇ ಲಂಘಿತ ಪದ್ಮ-ಸಂಭವಃ
ತದಾ ಶಿವಾರ್ಚಾಸ್ತವ ಭಾವನ-ಕ್ಷಮಃ 88


ನತಿಭಿರ್ನುತಿಭಿಸ್ತ್ವಮೀಶ ಪೂಜಾ
ವಿಧಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಭಿರ್ನ ತುಷ್ಟಃ
ಧನುಷಾ ಮುಸಲೇನ ಚಾಶ್ಮಭಿರ್ವಾ
ವದ ತೇ ಪ್ರೀತಿ-ಕರಂ ತಥಾ ಕರೋಮಿ 89


ವಚಸಾ ಚರಿತಂ ವದಾಮಿ
ಶಂಭೋರಹಂ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಧಾಸು ತೇऽಪ್ರಸಕ್ತಃ
ಮನಸಾಕೃತಿಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸೇವೇ
ಶಿರಸಾ ಚೈವ ಸದಾಶಿವಂ ನಮಾಮಿ 90


ಆದ್ಯಾऽವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಗತಾ ನಿರ್ಗತಾಸೀತ್-
ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾ ಹೃದ್ಗತಾ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್
ಸೇವೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀ-ಕರಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ
ಭಾವೇ ಮುಕ್ತೇರ್ಭಾಜನಂ ರಾಜ-ಮೌಲೇ 91


ದೂರೀಕೃತಾನಿ ದುರಿತಾನಿ ದುರಕ್ಷರಾಣಿ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದುಃಖ ದುರಹಂಕೃತಿ ದುರ್ವಚಾಂಸಿ
ಸಾರಂ ತ್ವದೀಯ ಚರಿತಂ ನಿತರಾಂ ಪಿಬಂತಂ
ಗೌರೀಶ ಮಾಮಿಹ ಸಮುದ್ಧರ ಸತ್ಕಟಾಕ್ಷೈಃ 92


ಸೋಮ ಕಲಾ-ಧರ-ಮೌಲೌ
ಕೋಮಲ ಘನ-ಕಂಧರೇ ಮಹಾ-ಮಹಸಿ
ಸ್ವಾಮಿನಿ ಗಿರಿಜಾ ನಾಥೇ
ಮಾಮಕ ಹೃದಯಂ ನಿರಂತರಂ ರಮತಾಮ್ 93


ಸಾ ರಸನಾ ತೇ ನಯನೇ
ತಾವೇವ ಕರೌ ಸ ಏವ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ
ಯಾ ಯೇ ಯೌ ಯೋ ಭರ್ಗಂ
ವದತೀಕ್ಷೇತೇ ಸದಾರ್ಚತಃ ಸ್ಮರತಿ 94


ಅತಿ ಮೃದುಲೌ ಮಮ
ಚರಣಾವತಿ ಕಠಿನಂ ತೇ ಮನೋ ಭವಾನೀಶ
ಇತಿ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾಂ ಸಂತ್ಯಜ
ಶಿವ ಕಥಮಾಸೀದ್ಗಿರೌ ತಥಾ ಪ್ರವೇಶಃ 95


ಧೈಯಾಂಕುಶೇನ ನಿಭೃತಂ
ರಭಸಾದಾಕೃಷ್ಯ ಭಕ್ತಿ-ಶೃಂಖಲಯಾ
ಪುರ-ಹರ ಚರಣಾಲಾನೇ
ಹೃದಯ ಮದೇಭಂ ಬಧಾನ ಚಿದ್ಯಂತ್ರೈಃ 96


ಪ್ರಚರತ್ಯಭಿತಃ ಪ್ರಗಲ್ಭ-ವೃತ್ತ್ಯಾ
ಮದವಾನೇಷ ಮನಃ-ಕರೀ ಗರೀಯಾನ್
ಪರಿಗೃಹ್ಯ ನಯೇನ ಭಕ್ತಿ-ರಜ್ಜ್ವಾ
ಪರಮ ಸ್ಥಾಣು-ಪದಂ ದೃಢಂ ನಯಾಮುಮ್ 97


ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ-ಯುಕ್ತಾಂ ಸರಲ-ಪದ-ಯುತಾಂ ಸಾಧು-ವೃತ್ತಾಂ ಸುವರ್ಣಾಂ
ಸದ್ಭಿಸ್ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಾಂ ಸರಸ ಗುಣ-ಯುತಾಂ ಲಕ್ಷಿತಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಢ್ಯಾಮ್
ಉದ್ಯದ್ಭೂಷಾ-ವಿಶೇಷಾಮ್ ಉಪಗತ-ವಿನಯಾಂ ದ್ಯೋತಮಾನಾರ್ಥ-ರೇಖಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ದೇವ ಗೌರೀ-ಪ್ರಿಯ ಮಮ ಕವಿತಾ-ಕನ್ಯಕಾಂ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ 98


ಇದಂ ತೇ ಯುಕ್ತಂ ವಾ ಪರಮ-ಶಿವ ಕಾರುಣ್ಯ ಜಲಧೇ
ಗತೌ ತಿರ್ಯಗ್ರೂಪಂ ತವ ಪದ-ಶಿರೋ-ದರ್ಶನ-ಧಿಯಾ
ಹರಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾಣೌ ತೌ ದಿವಿ ಭುವಿ ಚರಂತೌ ಶ್ರಮ-ಯುತೌ
ಕಥಂ ಶಂಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕಥಯ ಮಮ ವೇದ್ಯೋಸಿ ಪುರತಃ 99


ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಲಂ ಅಹಂ ಪ್ರವಚ್ಮಿ ನ ಮೃಷಾ ದೇವಾ ವಿರಿಂಚಾದಯಃ
ಸ್ತುತ್ಯಾನಾಂ ಗಣನಾ-ಪ್ರಸಂಗ-ಸಮಯೇ ತ್ವಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಂ ವಿದುಃ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಗ್ರ-ವಿಚಾರಣ-ಪ್ರಕರಣೇ ಧಾನಾ-ತುಷಸ್ತೋಮವತ್
ಧೂತಾಸ್ತ್ವಾಂ ವಿದುರುತ್ತಮೋತ್ತಮ ಫಲಂ ಶಂಭೋ ಭವತ್ಸೇವಕಾಃ 100


ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮ-ಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ-
ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಾ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರೀ ಸಮಾಪ್ತಾ

No comments: