Tuesday, March 4, 2008

Sivananda Lahari - Text only - Malayalam Version

On the occasion of Maha Sivarathri, I attach herewith 'Sivananda Lahari' (Text only) by Adi Sankaracharya. The meanings for this wonderful Bhakti treatise may be obtained from http://www.kanchiforum.org/forum/viewtopic.php?t=1863 and also from the book published by RK Mission, Mylapore (Translation by Swami Tapasyananda)
This has been rendered in full by M. Balamurali Krishna.

ശ്രീഃ
ശിവാഭ്യാം നമഃ
ശിവാനന്ദ-ലഹരീകലാഭ്യാം ചൂഡാലങ്കൃത-ശശി കലാഭ്യാം നിജ തപഃ-
ഫലാഭ്യാം ഭക്തേഷു പ്രകടിത-ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ
ശിവാഭ്യാമസ്തോക-ത്രിഭുവന-ശിവാഭ്യാം ഹൃദി
പുനര്ഭവാഭ്യാമാനന്ദ-സ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയമ് 1


ഗലന്തീ ശമ്ഭോ ത്വച്ചരിത-സരിതഃ കില്ബിഷരജോ
ദലന്തീ ധീകുല്യാ-സരണിഷു പതന്തീ വിജയതാമ്
ദിശന്തീ സംസാര-ഭ്രമണ-പരിതാപോപശമനം
വസന്തീ മച്ചേതോ-ഹൃദഭുവി ശിവാനന്ദ-ലഹരീ 2


ത്രയീ-വേദ്യം ഹൃദ്യം ത്രി-പുര-ഹരമാദ്യം ത്രി-നയനം
ജടാ-ഭാരോദാരം ചലദുരഗ-ഹാരം മൃഗ ധരമ്
മഹാ-ദേവം ദേവം മയി സദയ-ഭാവം പശുപതിം
ചിദാലമ്ബം സാമ്ബം ശിവമതി-വിഡമ്ബം ഹൃദി ഭജേ 3


സഹസ്രം വര്തന്തേ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ഷുദ്ര-ഫലദാ
ന മന്യേ സ്വപ്നേ വാ തദനുസരണം തത്കൃത-ഫലമ്
ഹരി-ബ്രഹ്മാദീനാമപി നികട-ഭാജാമ്-അസുലഭം
ചിരം യാചേ ശമ്ഭോ ശിവ തവ പദാമ്ഭോജ-ഭജനമ് 4


സ്മൃതൌ ശാസ്ത്രേ വൈദ്യേ ശകുന-കവിതാ-ഗാന-ഫണിതൌ
പുരാണേ മന്ത്രേ വാ സ്തുതി-നടന-ഹാസ്യേഷ്വചതുരഃ
കഥം രാജ്ഞാം പ്രീതിര്ഭവതി മയി കോऽഹം പശുപതേ
പശും മാം സര്വജ്ഞ പ്രഥിത-കൃപയാ പാലയ വിഭോ 5


ഘടോ വാ മൃത്പിണ്ഡോऽപ്യണുരപി ച ധൂമോऽഗ്നിരചലഃ
പടോ വാ തന്തുര്വാ പരിഹരതി കിം ഘോര-ശമനമ്
വൃഥാ കണ്ഠ-ക്ഷോഭം വഹസി തരസാ തര്ക-വചസാ
പദാമ്ഭോജം ശമ്ഭോര്ഭജ പരമ-സൌഖ്യം വ്രജ സുധീഃ 6


മനസ്തേ പാദാബ്ജേ നിവസതു വചഃ സ്തോത്ര-ഫണിതൌ
കരൌ ചാഭ്യര്ചായാം ശ്രുതിരപി കഥാകര്ണന-വിധൌ
തവ ധ്യാനേ ബുദ്ധിര്നയന-യുഗലം മൂര്തി-വിഭവേ
പര-ഗ്രന്ഥാന്‍ കൈര്വാ പരമശിവ ജാനേ പരമതഃ 7


യഥാ ബുദ്ധിശ്ശുക്തൌ രജതമിതി കാചാശ്മനി മണിഃ
ജലേ പൈഷ്ടേ ക്ഷീരം ഭവതി മൃഗ-തൃഷ്ണാസു സലിലമ്
തഥാ ദേവ-ഭ്രാന്ത്യാ ഭജതി ഭവദന്യം ജഡ ജനോ
മഹാ-ദേവേശം ത്വാം മനസി ച ന മത്വാ പശുപതേ 8


ഗഭീരേ കാസാരേ വിശതി വിജനേ ഘോര-വിപിനേ
വിശാലേ ശൈലേ ച ഭ്രമതി കുസുമാര്ഥം ജഡ-മതിഃ
സമര്പ്യൈകം ചേതസ്സരസിജം ഉമാ-നാഥ ഭവതേ
സുഖേനാവസ്ഥാതും ജന ഇഹ ന ജാനാതി കിമഹോ 9


നരത്വം ദേവത്വം നഗ-വന-മൃഗത്വം മശകതാ
പശുത്വം കീടത്വം ഭവതു വിഹഗത്വാദി-ജനനമ്
സദാ ത്വത്പാദാബ്ജ-സ്മരണ-പരമാനന്ദ-ലഹരീ
വിഹാരാസക്തം ചേദ് ഹൃദയമിഹ കിം തേന വപുഷാ 10


വടുര്വാ ഗേഹീ വാ യതിരപി ജടീ വാ തദിതരോ
നരോ വാ യഃ കശ്ചിദ്-ഭവതു ഭവ കിം തേന ഭവതി
യദീയം ഹൃത്പദ്മം യദി ഭവദധീനം പശു-പതേ
തദീയസ്ത്വം ശമ്ഭോ ഭവസി ഭവ ഭാരം ച വഹസി 11


ഗുഹായാം ഗേഹേ വാ ബഹിരപി വനേ വാऽദ്രി-ശിഖരേ
ജലേ വാ വഹ്നൌ വാ വസതു വസതേഃ കിം വദ ഫലമ്
സദാ യസ്യൈവാന്തഃകരണമപി ശമ്ഭോ തവ പദേ
സ്ഥിതം ചേദ് യോഗോऽസൌ സ ച പരമ-യോഗീ സ ച സുഖീ 12


അസാരേ സംസാരേ നിജ-ഭജന-ദൂരേ ജഡധിയാ
ഭ്രമന്തം മാമന്ധം പരമ-കൃപയാ പാതുമുചിതമ്
മദന്യഃ കോ ദീനസ്തവ കൃപണ രക്ഷാതി-നിപുണഃ-
ത്വദന്യഃ കോ വാ മേ ത്രി-ജഗതി ശരണ്യഃ പശു-പതേ 13


പ്രഭുസ്ത്വം ദീനാനാം ഖലു പരമ-ബന്ധുഃ പശു-പതേ
പ്രമുഖ്യോऽഹം തേഷാമപി കിമുത ബന്ധുത്വമനയോഃ
ത്വയൈവ ക്ഷന്തവ്യാഃ ശിവ മദപരാധാശ്ച സകലാഃ
പ്രയത്നാത്കര്തവ്യം മദവനമിയം ബന്ധു-സരണിഃ 14


ഉപേക്ഷാ നോ ചേത് കിം ന ഹരസി ഭവദ്ധ്യാന-വിമുഖാം
ദുരാശാ-ഭൂയിഷ്ഠാം വിധി-ലിപിമശക്തോ യദി ഭവാന്‍
ശിരസ്തദ്വൈധാത്രം ന നഖലു സുവൃത്തം പശു-പതേ
കഥം വാ നിര്യത്നം കര-നഖ-മുഖേനൈവ ലുലിതമ് 15


വിരിഞ്ചിര്ദീര്ഘായുര്ഭവതു ഭവതാ തത്പര-ശിരശ്ചതുഷ്കം
സംരക്ഷ്യം സ ഖലു ഭുവി ദൈന്യം ലിഖിതവാന്‍
വിചാരഃ കോ വാ മാം വിശദ-കൃപയാ പാതി ശിവ തേ
കടാക്ഷ-വ്യാപാരഃ സ്വയമപി ച ദീനാവന-പരഃ 16


ഫലാദ്വാ പുണ്യാനാം മയി കരുണയാ വാ ത്വയി വിഭോ
പ്രസന്നേऽപി സ്വാമിന്‍ ഭവദമല-പാദാബ്ജ-യുഗലമ്
കഥം പശ്യേയം മാം സ്ഥഗയതി നമഃ-സമ്ഭ്രമ-ജുഷാം
നിലിമ്പാനാം ശ്രേണിര്നിജ-കനക-മാണിക്യ-മകുടൈഃ 17


ത്വമേകോ ലോകാനാം പരമ-ഫലദോ ദിവ്യ-പദവീം
വഹന്തസ്ത്വന്മൂലാം പുനരപി ഭജന്തേ ഹരി-മുഖാഃ
കിയദ്വാ ദാക്ഷിണ്യം തവ ശിവ മദാശാ ച കിയതീ
കദാ വാ മദ്രക്ഷാം വഹസി കരുണാ-പൂരിത-ദൃശാ 18


ദുരാശാ-ഭൂയിഷ്ഠേ ദുരധിപ-ഗൃഹ-ദ്വാര-ഘടകേ
ദുരന്തേ സംസാരേ ദുരിത-നിലയേ ദുഃഖ ജനകേ
മദായാസം കിം ന വ്യപനയസി കസ്യോപകൃതയേ
വദേയം പ്രീതിശ്ചേത് തവ ശിവ കൃതാര്ഥാഃ ഖലു വയമ് 19


സദാ മോഹാടവ്യാം ചരതി യുവതീനാം കുച-ഗിരൌ
നടത്യാശാ-ശാഖാസ്വടതി ഝടിതി സ്വൈരമഭിതഃ
കപാലിന്‍ ഭിക്ഷോ മേ ഹൃദയ-കപിമത്യന്ത-ചപലം
ദൃഢം ഭക്ത്യാ ബദ്ധ്വാ ശിവ ഭവദധീനം കുരു വിഭോ 20


ധൃതി-സ്തമ്ഭാധാരം ദൃഢ-ഗുണ നിബദ്ധാം സഗമനാം
വിചിത്രാം പദ്മാഢ്യാം പ്രതി-ദിവസ-സന്മാര്ഗ-ഘടിതാമ്
സ്മരാരേ മച്ചേതഃ-സ്ഫുട-പട-കുടീം പ്രാപ്യ വിശദാം
ജയ സ്വാമിന്‍ ശക്ത്യാ സഹ ശിവ ഗണൈസ്സേവിത വിഭോ 21


പ്രലോഭാദ്യൈഃ അര്ഥാഹരണ പര-തന്ത്രോ ധനി-ഗൃഹേ
പ്രവേശോദ്യുക്തസ്സന്‍ ഭ്രമതി ബഹുധാ തസ്കര-പതേ
ഇമം ചേതശ്ചോരം കഥമിഹ സഹേ ശങ്കര വിഭോ
തവാധീനം കൃത്വാ മയി നിരപരാധേ കുരു കൃപാമ് 22


കരോമി ത്വത്പൂജാം സപദി സുഖദോ മേ ഭവ വിഭോ
വിധിത്വം വിഷ്ണുത്വമ് ദിശസി ഖലു തസ്യാഃ ഫലമിതി
പുനശ്ച ത്വാം ദ്രഷ്ടും ദിവി ഭുവി വഹന്‍ പക്ഷി-മൃഗതാമ്-
അദൃഷ്ട്വാ തത്ഖേദം കഥമിഹ സഹേ ശങ്കര വിഭോ 23


കദാ വാ കൈലാസേ കനക-മണി-സൌധേ സഹ-ഗണൈഃ-
വസന്‍ ശമ്ഭോരഗ്രേ സ്ഫുട-ഘടിത മൂര്ധാഞ്ജലി-പുടഃ
വിഭോ സാമ്ബ സ്വാമിന്‍ പരമശിവ പാഹീതി നിഗദന്‍
വിധാതൃണാം കല്പാന്‍ ക്ഷണമിവ വിനേഷ്യാമി സുഖതഃ 24


സ്തവൈര്ബ്രഹ്മാദീനാം ജയ-ജയ-വചോഭിഃ നിയമാനാം
ഗണാനാം കേലീഭിഃ മദകല-മഹോക്ഷസ്യ കകുദി
സ്ഥിതം നീല-ഗ്രീവം ത്രി-നയനമ്-ഉമാശ്ലിഷ്ട-വപുഷം
കദാ ത്വാം പശ്യേയം കര-ധൃത-മൃഗം ഖണ്ഡ-പരശുമ് 25


കദാ വാ ത്വാം ദൃഷ്ട്വാ ഗിരിശ തവ ഭവ്യാങ്ഘ്രി-യുഗലം
ഗൃഹീത്വാ ഹസ്താഭ്യാം ശിരസി നയനേ വക്ഷസി വഹന്‍
സമാശ്ലിഷ്യാഘ്രായ സ്ഫുട-ജലജ-ഗന്ധാന്‍ പരിമലാന്‍-
അലഭ്യാം ബ്രഹ്മാദ്യൈഃ മുദമനുഭവിഷ്യാമി ഹൃദയേ 26


കരസ്ഥേ ഹേമാദ്രൌ ഗിരിശ നികടസ്ഥേ ധന-പതൌ
ഗൃഹസ്ഥേ സ്വര്ഭൂജാऽമര-സുരഭി-ചിന്താമണി-ഗണേ
ശിരസ്ഥേ ശീതാംശൌ ചരണ-യുഗലസ്ഥേ-അഖില ശുഭേ
കമര്ഥം ദാസ്യേऽഹം ഭവതു ഭവദര്ഥം മമ മനഃ 27


സാരൂപ്യം തവ പൂജനേ ശിവ മഹാ-ദേവേതി സങ്കീര്തനേ
സാമീപ്യം ശിവ ഭക്തി-ധുര്യ-ജനതാ-സാങ്ഗത്യ-സമ്ഭാഷണേ
സാലോക്യം ച ചരാചരാത്മക തനു-ധ്യാനേ ഭവാനീ-പതേ
സായുജ്യം മമ സിദ്ധിമത്ര ഭവതി സ്വാമിന്‍ കൃതാര്ഥോസ്മ്യഹമ് 28


ത്വത്പാദാമ്ബുജമര്ചയാമി പരമം ത്വാം ചിന്തയാമ്യന്വഹം
ത്വാമീശം ശരണം വ്രജാമി വചസാ ത്വാമേവ യാചേ വിഭോ
വീക്ഷാം മേ ദിശ ചാക്ഷുഷീം സകരുണാം ദിവ്യൈശ്ചിരം പ്രാര്ഥിതാം
ശമ്ഭോ ലോക-ഗുരോ മദീയ-മനസഃ സൌഖ്യോപദേശം കുരു 29


വസ്ത്രോദ്ധൂത വിധൌ സഹസ്ര-കരതാ പുഷ്പാര്ചനേ വിഷ്ണുതാ
ഗന്ധേ ഗന്ധ-വഹാത്മതാऽന്ന-പചനേ ബഹിര്മുഖാധ്യക്ഷതാ
പാത്രേ കാഞ്ചന-ഗര്ഭതാസ്തി മയി ചേദ് ബാലേന്ദു ചൂഡാ-മണേ
ശുശ്രൂഷാം കരവാണി തേ പശു-പതേ സ്വാമിന്‍ ത്രി-ലോകീ-ഗുരോ 30


നാലം വാ പരമോപകാരകമിദം ത്വേകം പശൂനാം പതേ
പശ്യന്‍ കുക്ഷി-ഗതാന്‍ ചരാചര-ഗണാന്‍ ബാഹ്യ-സ്ഥിതാന്‍ രക്ഷിതുമ്
സര്വാമര്ത്യ-പലായനൌഷധം അതി-ജ്വാലാ-കരം ഭീ-കരം
നിക്ഷിപ്തം ഗരലം ഗലേ ന ഗലിതം നോദ്ഗീര്ണമേവ-ത്വയാ 31


ജ്വാലോഗ്രസ്സകലാമരാതി-ഭയദഃ ക്ഷ്വേലഃ കഥം വാ ത്വയാ
ദൃഷ്ടഃ കിം ച കരേ ധൃതഃ കര-തലേ കിം പക്വ ജമ്ബൂ-ഫലമ്
ജിഹ്വായാം നിഹിതശ്ച സിദ്ധ-ഘുടികാ വാ കണ്ഠ-ദേശേ ഭൃതഃ
കിം തേ നീല-മണിര്വിഭൂഷണമയം ശമ്ഭോ മഹാത്മന്‍ വദ 32


നാലം വാ സകൃദേവ ദേവ ഭവതസ്സേവാ നതിര്വാ നുതിഃ
പൂജാ വാ സ്മരണം കഥാ-ശ്രവണമപ്യാലോകനം മാദൃശാമ്
സ്വാമിന്നസ്ഥിര-ദേവതാനുസരണായാസേന കിം ലഭ്യതേ
കാ വാ മുക്തിരിതഃ കുതോ ഭവതി ചേത് കിം പ്രാര്ഥനീയം തദാ 33


കിം ബ്രൂമസ്തവ സാഹസം പശു-പതേ കസ്യാസ്തി ശമ്ഭോ
ഭവദ്ധൈര്യം ചേദൃശമാത്മനഃ സ്ഥിതിരിയം ചാന്യൈഃ കഥം ലഭ്യതേ
ഭ്രശ്യദ്ദേവ-ഗണം ത്രസന്മുനി-ഗണം നശ്യത്പ്രപഞ്ചം ലയം
പശ്യന്നിര്ഭയ ഏക ഏവ വിഹരത്യാനന്ദ-സാന്ദ്രോ ഭവാന്‍ 34


യോഗ-ക്ഷേമ-ധുരംധരസ്യ സകലഃശ്രേയഃ പ്രദോദ്യോഗിനോ
ദൃഷ്ടാദൃഷ്ട-മതോപദേശ-കൃതിനോ ബാഹ്യാന്തര-വ്യാപിനഃ
സര്വജ്ഞസ്യ ദയാ-കരസ്യ ഭവതഃ കിം വേദിതവ്യം മയാ
ശമ്ഭോ ത്വം പരമാന്തരങ്ഗ ഇതി മേ ചിത്തേ സ്മരാമ്യന്വഹമ് 35


ഭക്തോ ഭക്തി-ഗുണാവൃതേ മുദമൃതാ-പൂര്ണേ പ്രസന്നേ മനഃ
കുമ്ഭേ സാമ്ബ തവാങ്ഘ്രി-പല്ലവ യുഗം സംസ്ഥാപ്യ സംവിത്ഫലമ്
സത്ത്വം മന്ത്രമുദീരയന്നിജ ശരീരാഗാര ശുദ്ധിം വഹന്‍
പുണ്യാഹം പ്രകടീ കരോമി രുചിരം കല്യാണമാപാദയന്‍ 36


ആമ്നായാമ്ബുധിമാദരേണ സുമനസ്സങ്ഘാഃ-സമുദ്യന്മനോ
മന്ഥാനം ദൃഢ ഭക്തി-രജ്ജു-സഹിതം കൃത്വാ മഥിത്വാ തതഃ
സോമം കല്പ-തരും സുപര്വ-സുരഭിം ചിന്താ-മണിം ധീമതാം
നിത്യാനന്ദ-സുധാം നിരന്തര-രമാ-സൌഭാഗ്യമാതന്വതേ 37


പ്രാക്പുണ്യാചല-മാര്ഗ-ദര്ശിത-സുധാ-മൂര്തിഃ പ്രസന്നശ്ശിവഃ
സോമസ്സദ്-ഗുണ-സേവിതോ മൃഗ-ധരഃ പൂര്ണാസ്തമോ മോചകഃ
ചേതഃ പുഷ്കര ലക്ഷിതോ ഭവതി ചേദാനന്ദ-പാഥോ നിധിഃ
പ്രാഗല്ഭ്യേന വിജൃമ്ഭതേ സുമനസാം വൃത്തിസ്തദാ ജായതേ 38


ധര്മോ മേ ചതുരങ്ഘ്രികഃ സുചരിതഃ പാപം വിനാശം ഗതം
കാമ-ക്രോധ-മദാദയോ വിഗലിതാഃ കാലാഃ സുഖാവിഷ്കൃതാഃ
ജ്ഞാനാനന്ദ-മഹൌഷധിഃ സുഫലിതാ കൈവല്യ നാഥേ സദാ
മാന്യേ മാനസ-പുണ്ഡരീക-നഗരേ രാജാവതംസേ സ്ഥിതേ 39


ധീ-യന്ത്രേണ വചോ-ഘടേന കവിതാ-കുല്യോപകുല്യാക്രമൈഃ-
ആനീതൈശ്ച സദാശിവസ്യ ചരിതാമ്ഭോരാശി-ദിവ്യാമൃതൈഃ
ഹൃത്കേദാര-യുതാശ്ച ഭക്തി-കലമാഃ സാഫല്യമാതന്വതേ
ദുര്ഭിക്ഷാന്മമ സേവകസ്യ ഭഗവന്‍ വിശ്വേശ ഭീതിഃ കുതഃ 40


പാപോത്പാത-വിമോചനായ രുചിരൈശ്വര്യായ മൃത്യുമ്-ജയ
സ്തോത്ര-ധ്യാന-നതി-പ്രദിക്ഷിണ-സപര്യാലോകനാകര്ണനേ
ജിഹ്വാ-ചിത്ത-ശിരോങ്ഘ്രി-ഹസ്ത-നയന-ശ്രോത്രൈരഹം പ്രാര്ഥിതോ
മാമാജ്ഞാപയ തന്നിരൂപയ മുഹുര്മാമേവ മാ മേऽവചഃ 41


ഗാമ്ഭീര്യം പരിഖാ-പദം ഘന-ധൃതിഃ പ്രാകാര ഉദ്യദ്ഗുണ
സ്തോമശ്ചാപ്ത ബലം ഘനേന്ദ്രിയ-ചയോ ദ്വാരാണി ദേഹേ സ്ഥിതഃ
വിദ്യാ-വസ്തു-സമൃദ്ധിരിത്യഖില-സാമഗ്രീ-സമേതേ സദാ
ദുര്ഗാതി-പ്രിയ-ദേവ മാമക-മനോ-ദുര്ഗേ നിവാസം കുരു 42


മാ ഗച്ഛ ത്വമിതസ്തതോ ഗിരിശ ഭോ മയ്യേവ വാസം കുരു
സ്വാമിന്നാദി കിരാത മാമക-മനഃ കാന്താര-സീമാന്തരേ
വര്തന്തേ ബഹുശോ മൃഗാ മദ-ജുഷോ മാത്സര്യ-മോഹാദയഃ
താന്‍ ഹത്വാ മൃഗയാ വിനോദ രുചിതാ-ലാഭം ച സമ്പ്രാപ്സ്യസി 43


കര-ലഗ്ന മൃഗഃ കരീന്ദ്ര-ഭങ്ഗോ
ഘന ശാര്ദൂല-വിഖണ്ഡനോऽസ്ത-ജന്തുഃ
ഗിരിശോ വിശദാകൃതിശ്ച ചേതഃ
കുഹരേ പഞ്ച മുഖോസ്തി മേ കുതോ ഭീഃ 44


ഛന്ദശ്ശാഖി ശിഖാന്വിതൈഃ ദ്വിജ-വരൈഃ സംസേവിതേ ശാശ്വതേ
സൌഖ്യാപാദിനി ഖേദ-ഭേദിനി സുധാ-സാരൈഃ ഫലൈര്ദീപിതേ
ചേതഃ പക്ഷി ശിഖാ-മണേ ത്യജ വൃഥാ സഞ്ചാരം അന്യൈരലം
നിത്യം ശങ്കര-പാദ-പദ്മ-യുഗലീ-നീഡേ വിഹാരം കുരു 45


ആകീര്ണേ നഖ-രാജി-കാന്തി-വിഭവൈരുദ്യത്-സുധാ-വൈഭവൈഃ
ആധൌതേപി ച പദ്മ-രാഗ-ലലിതേ ഹംസ-വ്രജൈരാശ്രിതേ
നിത്യം ഭക്തി-വധൂ ഗണൈശ്ച രഹസി സ്വേച്ഛാ-വിഹാരം കുരു
സ്ഥിത്വാ മാനസ-രാജ-ഹംസ ഗിരിജാ നാഥാങ്ഘ്രി-സൌധാന്തരേ 46


ശമ്ഭു-ധ്യാന-വസന്ത-സങ്ഗിനി ഹൃദാരാമേ-അഘ-ജീര്ണച്ഛദാഃ
സ്രസ്താ ഭക്തി ലതാച്ഛടാ വിലസിതാഃ പുണ്യ-പ്രവാല-ശ്രിതാഃ
ദീപ്യന്തേ ഗുണ-കോരകാ ജപ-വചഃ പുഷ്പാണി സദ്വാസനാ
ജ്ഞാനാനന്ദ-സുധാ-മരന്ദ-ലഹരീ സംവിത്ഫലാഭ്യുന്നതിഃ 47


നിത്യാനന്ദ-രസാലയം സുര-മുനി-സ്വാന്താമ്ബുജാതാശ്രയം
സ്വച്ഛം സദ്ദ്വിജ-സേവിതം കലുഷ-ഹൃത് സദ്വാസനാവിഷ്കൃതമ്
ശമ്ഭു-ധ്യാന-സരോവരം വ്രജ മനോ-ഹംസാവതംസ സ്ഥിരം
കിം ക്ഷുദ്രാശ്രയ-പല്വല-ഭ്രമണ-സഞ്ജാത-ശ്രമം പ്രാപ്സ്യസി 48


ആനന്ദാമൃത-പൂരിതാ ഹര-പദാമ്ഭോജാലവാലോദ്യതാ
സ്ഥൈര്യോപഘ്നമുപേത്യ ഭക്തി ലതികാ ശാഖോപശാഖാന്വിതാ
ഉച്ഛൈര്മാനസ കായമാന-പടലീമാക്രംയ നിഷ്കല്മഷാ
നിത്യാഭീഷ്ട ഫല-പ്രദാ ഭവതു മേ സത്കര്മ സംവര്ധിതാ 49


സന്ധ്യാരമ്ഭ-വിജൃമ്ഭിതം ശ്രുതി-ശിര സ്ഥാനാന്തരാധിഷ്ഠിതം
സപ്രേമ ഭ്രമരാഭിരാമമസകൃത് സദ്വാസനാ ശോഭിതമ്
ഭോഗീന്ദ്രാഭരണം സമസ്ത സുമനഃപൂജ്യം ഗുണാവിഷ്കൃതം
സേവേ ശ്രീഗിരി മല്ലികാര്ജുന മഹാ-ലിങ്ഗം ശിവാലിങ്ഗിതമ് 50


ഭൃങ്ഗീച്ഛാ-നടനോത്കടഃ കരി-മദ-ഗ്രാഹീ സ്ഫുരന്‍-
മാധവാഹ്ലാദോ നാദ-യുതോ മഹാസിത-വപുഃ പഞ്ചേഷുണാ ചാദൃതഃ
സത്പക്ഷസ്സുമനോ-വനേഷു സ പുനഃ സാക്ഷാന്മദീയേ മനോ
രാജീവേ ഭ്രമരാധിപോ വിഹരതാം ശ്രീശൈല-വാസീ വിഭുഃ 51


കാരുണ്യാമൃത-വര്ഷിണം ഘന-വിപദ്-ഗ്രീഷ്മച്ഛിദാ-കര്മഠം
വിദ്യാ-സസ്യ-ഫലോദയായ സുമനസ്സംസേവ്യം ഇച്ഛാകൃതിമ്
നൃത്യദ്ഭക്ത-മയൂരം അദ്രി-നിലയം ചഞ്ചജ്ജടാ മണ്ഡലം
ശമ്ഭോ വാഞ്ഛതി നീല-കന്ധര സദാ ത്വാം മേ മനശ്ചാതകഃ 52


ആകാശേന ശിഖീ സമസ്ത ഫണിനാം നേത്രാ കലാപീ
നതാऽനുഗ്രാഹി പ്രണവോപദേശ നിനദൈഃ കേകീതി യോ ഗീയതേ
ശ്യാമാം ശൈല സമുദ്ഭവാം ഘന-രുചിം ദൃഷ്ട്വാ നടന്തം മുദാ
വേദാന്തോപവനേ വിഹാര-രസികം തം നീല-കണ്ഠം ഭജേ 53


സന്ധ്യാ ഘര്മ-ദിനാത്യയോ ഹരി-കരാഘാത-പ്രഭൂതാനക-
ധ്വാനോ വാരിദ ഗര്ജിതം ദിവിഷദാം ദൃഷ്ടിച്ഛടാ ചഞ്ചലാ
ഭക്താനാം പരിതോഷ ബാഷ്പ വിതതിര്വൃഷ്ടിര്മയൂരീ ശിവാ
യസ്മിന്നുജ്ജ്വല താണ്ഡവം വിജയതേ തം നീല-കണ്ഠം ഭജേ 54


ആദ്യായാമിത തേജസേ ശ്രുതി പദൈര്വേദ്യായ സാധ്യായ തേ
വിദ്യാനന്ദ-മയാത്മനേ ത്രി-ജഗതസ്സംരക്ഷണോദ്യോഗിനേ
ധ്യേയായാഖില യോഗിഭിസ്സുര-ഗണൈര്ഗേയായ മായാവിനേ
സംയക്‍ താണ്ഡവ സമ്ഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിശ്ശമ്ഭവേ 55


നിത്യായ ത്രിഗുണാത്മനേ പുര-ജിതേ കാത്യായനീ ശ്രേയസേ
സത്യായാദി കുടുമ്ബിനേ മുനി-മനഃ പ്രത്യക്ഷ ചിന്മൂര്തയേ
മായാ സൃഷ്ട ജഗത്ത്രയായ സകലാമ്നായാന്ത സഞ്ചാരിണേ
സായം താണ്ഡവ സമ്ഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിശ്ശമ്ഭവേ 56


നിത്യം സ്വോദര പോഷണായ സകലാനുദ്ദിശ്യ വിത്താശയാ
വ്യര്ഥം പര്യടനം കരോമി ഭവതസ്സേവാം ന ജാനേ വിഭോ
മജ്ജന്മാന്തര പുണ്യ-പാക ബലതസ്ത്വം ശര്വ സര്വാന്തരഃ-
തിഷ്ഠസ്യേവ ഹി തേന വാ പശു-പതേ തേ രക്ഷണീയോऽസ്മ്യഹമ് 57


ഏകോ വാരിജ ബാന്ധവഃ ക്ഷിതി-നഭോ വ്യാപ്തം തമോ-മണ്ഡലം
ഭിത്വാ ലോചന-ഗോചരോപി ഭവതി ത്വം കോടി-സൂര്യ പ്രഭഃ
വേദ്യഃ കിം ന ഭവസ്യഹോ ഘന-തരം കീദൃങ്-ഭവേന്‍-മത്തമസ്-
തത്സര്വം വ്യപനീയ മേ പശു-പതേ സാക്ഷാത് പ്രസന്നോ ഭവ 58


ഹംസഃ പദ്മ-വനം സമിച്ഛതി യഥാ നീലാമ്ബുദം ചാതകഃ
കോകഃ കോക-നദ പ്രിയം പ്രതി-ദിനം ചന്ദ്രം ചകോരസ്തഥാ
ചേതോ വാഞ്ഛതി മാമകം പശു-പതേ ചിന്മാര്ഗ മൃഗ്യം വിഭോ
ഗൌരീ നാഥ ഭവത്പദാബ്ജ-യുഗലം കൈവല്യ സൌഖ്യ-പ്രദമ് 59


രോധസ്തോയഹൃതഃ ശ്രമേണ പഥികശ്ഛായാം തരോര്വൃഷ്ടിതഃ
ഭീതഃ സ്വസ്ഥ ഗൃഹം ഗൃഹസ്ഥം അതിഥിര്ദീനഃ പ്രഭം ധാര്മികമ്
ദീപം സന്തമസാകുലശ്ച ശിഖിനം ശീതാവൃതസ്ത്വം തഥാ
ചേതസ്സര്വ ഭയാപഹം വ്രജ സുഖം ശമ്ഭോഃ പദാമ്ഭോരുഹമ് 60


അങ്കോലം നിജ ബീജ സന്തതിരയസ്കാന്തോപലം സൂചികാ
സാധ്വീ നൈജ വിഭും ലതാ ക്ഷിതി-രുഹം സിന്ധുസ്സരിദ് വല്ലഭമ്
പ്രാപ്നോതീഹ യഥാ തഥാ പശു-പതേഃ പാദാരവിന്ദ-ദ്വയം
ചേതോ-വൃത്തിരുപേത്യ തിഷ്ഠതി സദാ സാ ഭക്തിരിത്യുച്യതേ 61


ആനന്ദാശ്രുഭിരാതനോതി പുലകം നൈര്മല്യതശ്ഛാദനം
വാചാ ശങ്ഖ മുഖേ സ്ഥിതൈശ്ച ജഠരാ-പൂര്തിം ചരിത്രാമൃതൈഃ
രുദ്രാക്ഷൈര്ഭസിതേന ദേവ വപുഷോ രക്ഷാം ഭവദ്ഭാവനാ-
പര്യങ്കേ വിനിവേശ്യ ഭക്തി ജനനീ ഭക്താര്ഭകം രക്ഷതി 62


മാര്ഗാവര്തിത പാദുകാ പശു-പതേരങ്ഗസ്യ കൂര്ചായതേ
ഗണ്ഡൂഷാമ്ബു നിഷേചനം പുര-രിപോര്ദിവ്യാഭിഷേകായതേ
കിഞ്ചിദ്ഭക്ഷിത മാംസ-ശേഷ-കബലം നവ്യോപഹാരായതേ
ഭക്തിഃ കിം ന കരോത്യഹോ വന-ചരോ ഭക്താവതംസായതേ 63


വക്ഷസ്താഡനമന്തകസ്യ കഠിനാപസ്മാര സമ്മര്ദനം
ഭൂഭൃത് പര്യടനം നമത്സുര-ശിരഃ കോടീര സങ്ഘര്ഷണമ്
കര്മേദം മൃദുലസ്യ താവക-പദ ദ്വന്ദ്വസ്യ ഗൌരീ-പതേ
മച്ചേതോ മണി-പാദുകാ വിഹരണം ശമ്ഭോ സദാങ്ഗീ-കുരു 64


വക്ഷസ്താഡന ശങ്കയാ വിചലിതോ വൈവസ്വതോ നിര്ജരാഃ
കോടീരോജ്ജ്വല രത്ന-ദീപ-കലികാ നീരാജനം കുര്വതേ
ദൃഷ്ട്വാ മുക്തി-വധൂസ്തനോതി നിഭൃതാശ്ലേഷം ഭവാനീ-പതേ
യച്ചേതസ്തവ പാദ-പദ്മ-ഭജനം തസ്യേഹ കിം ദുര്ലഭമ് 65


ക്രീഡാര്ഥം സൃജസി പ്രപഞ്ചമഖിലം ക്രീഡാ-മൃഗാസ്തേ ജനാഃ
യത്കര്മാചരിതം മയാ ച ഭവതഃ പ്രീത്യൈ ഭവത്യേവ തത്
ശമ്ഭോ സ്വസ്യ കുതൂഹലസ്യ കരണം മച്ചേഷ്ടിതം നിശ്ചിതം
തസ്മാന്മാമക രക്ഷണം പശു-പതേ കര്തവ്യമേവ ത്വയാ 66


ബഹു-വിധ പരിതോഷ ബാഷ്പ-പൂര
സ്ഫുട പുലകാങ്കിത ചാരു-ഭോഗ ഭൂമിമ്
ചിര-പദ ഫല-കാങ്ക്ഷി സേവ്യമാനാം
പരമ സദാശിവ ഭാവനാം പ്രപദ്യേ 67


അമിത മുദമൃതം മുഹുര്ദുഹന്തീം
വിമല ഭവത്പദ-ഗോഷ്ഠമാവസന്തീമ്
സദയ പശു-പതേ സുപുണ്യ പാകാം
മമ പരിപാലയ ഭക്തി ധേനുമേകാമ് 68


ജഡതാ പശുതാ കലങ്കിതാ
കുടില ചരത്വം ച നാസ്തി മയി ദേവ
അസ്തി യദി രാജ-മൌലേ
ഭവദാഭരണസ്യ നാസ്മി കിം പാത്രമ് 69


അരഹസി രഹസി സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധ്യാ
വരി-വസിതും സുലഭഃ പ്രസന്ന മൂര്തിഃ
അഗണിത ഫല-ദായകഃ പ്രഭുര്മേ
ജഗദധികോ ഹൃദി രാജ ശേഖരോസ്തി 70


ആരൂഢ ഭക്തി-ഗുണ കുഞ്ചിത ഭാവ ചാപ
യുക്തൈശ്ശിവ സ്മരണ ബാണ-ഗണൈരമോഘൈഃ
നിര്ജിത്യ കില്ബിഷ-രിപൂന്‍ വിജയീ
സുധീന്ദ്രസ്സാനന്ദമാവഹതി സുസ്ഥിര രാജ-ലക്ഷ്മീമ് 71


ധ്യാനാഞ്ജനേന സമവേക്ഷ്യ തമഃപ്രദേശം
ഭിത്വാ മഹാ-ബലിഭിരീശ്വര-നാമ മന്ത്രൈഃ
ദിവ്യാശ്രിതം ഭുജഗ-ഭൂഷണമുദ്വഹന്തി
യേ പാദ പദ്മമിഹ തേ ശിവ തേ കൃതാര്ഥാഃ 72


ഭൂ-ദാരതാമുദവഹദ് യദപേക്ഷയാ ശ്രീ-
ഭൂ-ദാര ഏവ കിമതസ്സുമതേ ലഭസ്വ
കേദാരമാകലിത മുക്തി മഹൌഷധീനാം
പാദാരവിന്ദ ഭജനം പരമേശ്വരസ്യ 73


ആശാ-പാശ-ക്ലേശ-ദുര്വാസനാദി-
ഭേദോദ്യുക്തൈഃ ദിവ്യ-ഗന്ധൈരമന്ദൈഃ
ആശാ-ശാടീകസ്യ പാദാരവിന്ദം
ചേതഃപേടീം വാസിതാം മേ തനോതു 74


കല്യാണിനം സരസ-ചിത്ര-ഗതിം സവേഗം
സര്വേങ്ഗിതജ്ഞമനഘം ധ്രുവ ലക്ഷണാഢ്യമ്
ചേതസ്തുരങ്ഗമ് അധിരുഹ്യ ചര സ്മരാരേ
നേതസ്സമസ്ത ജഗതാം വൃഷഭാധിരൂഢ 75


ഭക്തിര്മഹേശ പദ-പുഷ്കരമാവസന്തീ
കാദമ്ബിനീവ കുരുതേ പരിതോഷ-വര്ഷമ്
സമ്പൂരിതോ ഭവതി യസ്യ മനസ്തടാകഃ-
തജ്ജന്മ-സസ്യമഖിലം സഫലം ച നാന്യത് 76


ബുദ്ധിഃസ്ഥിരാ ഭവിതുമീശ്വര പാദ-പദ്മ
സക്താ വധൂര്വിരഹിണീവ സദാ സ്മരന്തീ
സദ്ഭാവനാ സ്മരണ-ദര്ശന-കീര്തനാദി
സമ്മോഹിതേവ ശിവ-മന്ത്ര ജപേന വിന്തേ 77


സദുപചാര വിധിഷ്വനുബോധിതാം
സവിനയാം സുഹൃദം സദുപാശ്രിതാമ്
മമ സമുദ്ധര ബുദ്ധിമിമാം പ്രഭോ
വര-ഗുണേന നവോഢ വധൂമിവ 78


നിത്യം യോഗി മനസ്സരോജ-ദല സഞ്ചാര ക്ഷമസ്ത്വത്
ക്രമശ്ശമ്ഭോ തേന കഥം കഠോര യമരാഡ് വക്ഷഃകവാട-ക്ഷതിഃ
അത്യന്തം മൃദുലം ത്വദങ്ഘ്രി യുഗലം ഹാ മേ മനശ്ചിന്തയതി-
ഏതല്ലോചന ഗോചരം കുരു വിഭോ ഹസ്തേന സംവാഹയേ 79


ഏഷ്യത്യേഷ ജനിം മനോऽസ്യ കഠിനം തസ്മിന്നടാനീതി
മദ്രക്ഷായൈ ഗിരി സീമ്നി കോമല-പദന്യാസഃ പുരാഭ്യാസിതഃ
നോചേദ് ദിവ്യ ഗൃഹാന്തരേഷു സുമനസ്തല്പേഷു വേദ്യാദിഷു
പ്രായസ്സത്സു ശിലാ-തലേഷു നടനം ശമ്ഭോ കിമര്ഥം തവ 80


കഞ്ചിത്കാലമുമാ-മഹേശ ഭവതഃ പാദാരവിന്ദാര്ചനൈഃ
കഞ്ചിദ്ധ്യാന സമാധിഭിശ്ച നതിഭിഃ കഞ്ചിത് കഥാകര്ണനൈഃ
കഞ്ചിത് കഞ്ചിദവേക്ഷണൈശ്ച നുതിഭിഃ കഞ്ചിദ്ദശാമീദൃശീം
യഃപ്രാപ്നോതി മുദാ ത്വദര്പിത മനാ ജീവന്‍ സ മുക്തഃഖലു 81


ബാണത്വം വൃഷഭത്വം അര്ധ-വപുഷാ ഭാര്യാത്വം ആര്യാ-പതേ
ഘോണിത്വം സഖിതാ മൃദങ്ഗ വഹതാ ചേത്യാദി രൂപം ദധൌ
ത്വത്പാദേ നയനാര്പണം ച കൃതവാന്‍ ത്വദ്ദേഹ ഭാഗോ ഹരിഃ
പൂജ്യാത്പൂജ്യ-തരസ്സ ഏവ ഹി ന ചേത് കോ വാ തദന്യോऽധികഃ 82


ജനന-മൃതി-യുതാനാം സേവയാ ദേവതാനാം
ന ഭവതി സുഖ ലേശസ്സംശയോ നാസ്തി തത്ര
അജനിമമൃത രൂപം സാമ്ബമീശം ഭജന്തേ
യ ഇഹ പരമ സൌഖ്യം തേ ഹി ധന്യാ ലഭന്തേ 83


ശിവ തവ പരിചര്യാ സന്നിധാനായ ഗൌര്യാ
ഭവ മമ ഗുണ-ധുര്യാം ബുദ്ധി-കന്യാം പ്രദാസ്യേ
സകല ഭുവന ബന്ധോ സച്ചിദാനന്ദ സിന്ധോ
സദയ ഹൃദയ-ഗേഹേ സര്വദാ സംവസ ത്വമ് 84


ജലധി മഥന ദക്ഷോ നൈവ പാതാല ഭേദീ
ന ച വന മൃഗയായാം നൈവ ലുബ്ധഃ പ്രവീണഃ
അശന കുസുമ ഭൂഷാ വസ്ത്ര മുഖ്യാം സപര്യാം
കഥയ കഥമഹം തേ കല്പയാനീന്ദു-മൌലേ 85


പൂജാ-ദ്രവ്യ സമൃദ്ധയോ വിരചിതാഃ പൂജാം കഥം കുര്മഹേ
പക്ഷിത്വം ന ച വാ കീടിത്വമപി ന പ്രാപ്തം മയാ ദുര്ലഭമ്
ജാനേ മസ്തകമങ്ഘ്രി-പല്ലവമുമാ ജാനേ ന തേऽഹം വിഭോ
ന ജ്ഞാതം ഹി പിതാമഹേന ഹരിണാ തത്ത്വേന തദ്രൂപിണാ 86


അശനം ഗരലം ഫണീ കലാപോ
വസനം ചര്മ ച വാഹനം മഹോക്ഷഃ
മമ ദാസ്യസി കിം കിമസ്തി ശമ്ഭോ
തവ പാദാമ്ബുജ ഭക്തിമേവ ദേഹി 87


യദാ കൃതാമ്ഭോ-നിധി സേതു-ബന്ധനഃ
കരസ്ഥ ലാധഃ കൃത പര്വതാധിപഃ
ഭവാനി തേ ലങ്ഘിത പദ്മ-സമ്ഭവഃ
തദാ ശിവാര്ചാസ്തവ ഭാവന-ക്ഷമഃ 88


നതിഭിര്നുതിഭിസ്ത്വമീശ പൂജാ
വിധിഭിര്ധ്യാന-സമാധിഭിര്ന തുഷ്ടഃ
ധനുഷാ മുസലേന ചാശ്മഭിര്വാ
വദ തേ പ്രീതി-കരം തഥാ കരോമി 89


വചസാ ചരിതം വദാമി
ശമ്ഭോരഹം ഉദ്യോഗ വിധാസു തേऽപ്രസക്തഃ
മനസാകൃതിമീശ്വരസ്യ സേവേ
ശിരസാ ചൈവ സദാശിവം നമാമി 90


ആദ്യാऽവിദ്യാ ഹൃദ്ഗതാ നിര്ഗതാസീത്-
വിദ്യാ ഹൃദ്യാ ഹൃദ്ഗതാ ത്വത്പ്രസാദാത്
സേവേ നിത്യം ശ്രീ-കരം ത്വത്പദാബ്ജം
ഭാവേ മുക്തേര്ഭാജനം രാജ-മൌലേ 91


ദൂരീകൃതാനി ദുരിതാനി ദുരക്ഷരാണി
ദൌര്ഭാഗ്യ ദുഃഖ ദുരഹങ്കൃതി ദുര്വചാംസി
സാരം ത്വദീയ ചരിതം നിതരാം പിബന്തം
ഗൌരീശ മാമിഹ സമുദ്ധര സത്കടാക്ഷൈഃ 92


സോമ കലാ-ധര-മൌലൌ
കോമല ഘന-കന്ധരേ മഹാ-മഹസി
സ്വാമിനി ഗിരിജാ നാഥേ
മാമക ഹൃദയം നിരന്തരം രമതാമ് 93


സാ രസനാ തേ നയനേ
താവേവ കരൌ സ ഏവ കൃതകൃത്യഃ
യാ യേ യൌ യോ ഭര്ഗം
വദതീക്ഷേതേ സദാര്ചതഃ സ്മരതി 94


അതി മൃദുലൌ മമ
ചരണാവതി കഠിനം തേ മനോ ഭവാനീശ
ഇതി വിചികിത്സാം സംത്യജ
ശിവ കഥമാസീദ്ഗിരൌ തഥാ പ്രവേശഃ 95


ധൈയാങ്കുശേന നിഭൃതം
രഭസാദാകൃഷ്യ ഭക്തി-ശൃങ്ഖലയാ
പുര-ഹര ചരണാലാനേ
ഹൃദയ മദേഭം ബധാന ചിദ്യന്ത്രൈഃ 96


പ്രചരത്യഭിതഃ പ്രഗല്ഭ-വൃത്ത്യാ
മദവാനേഷ മനഃ-കരീ ഗരീയാന്‍
പരിഗൃഹ്യ നയേന ഭക്തി-രജ്ജ്വാ
പരമ സ്ഥാണു-പദം ദൃഢം നയാമുമ് 97


സര്വാലങ്കാര-യുക്താം സരല-പദ-യുതാം സാധു-വൃത്താം സുവര്ണാം
സദ്ഭിസ്സംസ്തൂയമാനാം സരസ ഗുണ-യുതാം ലക്ഷിതാം ലക്ഷണാഢ്യാമ്
ഉദ്യദ്ഭൂഷാ-വിശേഷാമ് ഉപഗത-വിനയാം ദ്യോതമാനാര്ഥ-രേഖാം
കല്യാണീം ദേവ ഗൌരീ-പ്രിയ മമ കവിതാ-കന്യകാം ത്വം ഗൃഹാണ 98


ഇദം തേ യുക്തം വാ പരമ-ശിവ കാരുണ്യ ജലധേ
ഗതൌ തിര്യഗ്രൂപം തവ പദ-ശിരോ-ദര്ശന-ധിയാ
ഹരി-ബ്രഹ്മാണൌ തൌ ദിവി ഭുവി ചരന്തൌ ശ്രമ-യുതൌ
കഥം ശമ്ഭോ സ്വാമിന്‍ കഥയ മമ വേദ്യോസി പുരതഃ 99


സ്തോത്രേണാലം അഹം പ്രവച്മി ന മൃഷാ ദേവാ വിരിഞ്ചാദയഃ
സ്തുത്യാനാം ഗണനാ-പ്രസങ്ഗ-സമയേ ത്വാമഗ്രഗണ്യം വിദുഃ
മാഹാത്മ്യാഗ്ര-വിചാരണ-പ്രകരണേ ധാനാ-തുഷസ്തോമവത്
ധൂതാസ്ത്വാം വിദുരുത്തമോത്തമ ഫലം ശമ്ഭോ ഭവത്സേവകാഃ 100


ഇതി ശ്രീമത്പരമ-ഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ-
ശ്രീമത് ശങ്കരാചാര്യ വിരചിതാ ശിവാനന്ദ ലഹരീ സമാപ്താ

No comments: